ÐÏࡱá>þÿ ÒþÿÿÿþÿÿÿÐÑÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ f2ÍÙ@á°Áâ\pMaryana B°aÀ=œ¯¼=•ÑH]•8X@"·Ú1ܐCalibri1ܐCalibri1ܐCalibri1ܐCalibri1.ŒTimes New Roman1ܼCalibri1ÈÿArial1ÈÿArial1ܼVerdana1ܐCalibri1ܐCalibri1ܼCalibri1ܐCalibri1Ü Calibri1ܐCalibri1Ü4¼Calibri1Ü ¼Calibri1ܐCalibri1Ü$Calibri1ܐCalibri1,>¼Calibri1>¼Calibri1Ü>¼Calibri1Ü'Calibri1Ü>Calibri1Ü4Calibri1Ü<Calibri1ðCalibri1Ü?¼Calibri1h>¼Cambria1ܼCalibri1Ü Calibri1.ܐTimes New Roman1.ȐTimes New Roman1ÿ¼Calibri/#,##0"@.";\-#,##0"@."9#,##0"@.";[Red]\-#,##0"@.";#,##0.00"@.";\-#,##0.00"@."E #,##0.00"@.";[Red]\-#,##0.00"@."k*3_-* #,##0"@."_-;\-* #,##0"@."_-;_-* "-""@."_-;_-@_-k)3_-* #,##0_@_._-;\-* #,##0_@_._-;_-* "-"_@_._-;_-@_-{,;_-* #,##0.00"@."_-;\-* #,##0.00"@."_-;_-* "-"??"@."_-;_-@_-{+;_-* #,##0.00_@_._-;\-* #,##0.00_@_._-;_-* "-"??_@_._-;_-@_-¤"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!¥"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)"¦"$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'§""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7¨2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).©)_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?ª:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6«1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_) ¬"AMD"#,##0_);\("AMD"#,##0\)%­ "AMD"#,##0_);[Red]\("AMD"#,##0\)&®!"AMD"#,##0.00_);\("AMD"#,##0.00\)+¯&"AMD"#,##0.00_);[Red]\("AMD"#,##0.00\)=°8_("AMD"* #,##0_);_("AMD"* \(#,##0\);_("AMD"* "-"_);_(@_)E±@_("AMD"* #,##0.00_);_("AMD"* \(#,##0.00\);_("AMD"* "-"??_);_(@_)²"£"#,##0;\-"£"#,##0³"£"#,##0;[Red]\-"£"#,##0´"£"#,##0.00;\-"£"#,##0.00#µ"£"#,##0.00;[Red]\-"£"#,##0.005¶0_-"£"* #,##0_-;\-"£"* #,##0_-;_-"£"* "-"_-;_-@_-,·'_-* #,##0_-;\-* #,##0_-;_-* "-"_-;_-@_-=¸8_-"£"* #,##0.00_-;\-"£"* #,##0.00_-;_-"£"* "-"??_-;_-@_-4¹/_-* #,##0.00_-;\-* #,##0.00_-;_-* "-"??_-;_-@_-3º#,##0\ "¬ ";\-#,##0\ "¬ "=»#,##0\ "¬ ";[Red]\-#,##0\ "¬ "?¼#,##0.00\ "¬ ";\-#,##0.00\ "¬ "I½"#,##0.00\ "¬ ";[Red]\-#,##0.00\ "¬ "q¾6_-* #,##0\ "¬ "_-;\-* #,##0\ "¬ "_-;_-* "-"\ "¬ "_-;_-@_-k¿3_-* #,##0\ _¬ _-;\-* #,##0\ _¬ _-;_-* "-"\ _¬ _-;_-@_-À>_-* #,##0.00\ "¬ "_-;\-* #,##0.00\ "¬ "_-;_-* "-"??\ "¬ "_-;_-@_-{Á;_-* #,##0.00\ _¬ _-;\-* #,##0.00\ _¬ _-;_-* "-"??\ _¬ _-;_-@_-Â"Yes";"Yes";"No"Ã"True";"True";"False"Ä"On";"On";"Off"]Å,[$¬ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$¬ -2]\ #,##0.00\) Æ#,##0.0 Ç0.000È 0.00000000É 0.0000000Ê0.0 Ë0.000000 Ì0.00000 Í0.0000>Î9_-* #,##0\ "FB"_-;\-* #,##0\ "FB"_-;_-* "-"\ "FB"_-;_-@_->Ï9_-* #,##0\ _F_B_-;\-* #,##0\ _F_B_-;_-* "-"\ _F_B_-;_-@_-FÐA_-* #,##0.00\ "FB"_-;\-* #,##0.00\ "FB"_-;_-* "-"??\ "FB"_-;_-@_-FÑA_-* #,##0.00\ _F_B_-;\-* #,##0.00\ _F_B_-;_-* "-"??\ _F_B_-;_-@_-IÒ"#,##0\ [$¬ -1];[Red]\-#,##0\ [$¬ -1]QÓ&#,##0.0\ [$¬ -1];[Red]\-#,##0.0\ [$¬ -1]àõÿ À à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à õÿ ôÀ à À à õÿ ´‰ à õÿ ´¯ à õÿ ´š à õÿ ´‰ à õÿ ´› à õÿ ´¯ à õÿ ´– à õÿ ´ à õÿ ´« à õÿ ´– à õÿ ´¬ à õÿ ´¯ àõÿ ´± àõÿ ´ àõÿ ´« àõÿ ´– àõÿ ´± àõÿ ´¯ àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ À àõÿ ´± àõÿ ´“ àõÿ ´“ àõÿ ´¶ àõÿ ´± àõÿ ´µ àõÿ ”— — ¯ àõÿ ”¿¿‰ àõÿ ”— — ‰ àõÿ ôÀ à ¸õÿ øÀ à ¶õÿ øÀ àõÿ ÔP€À àõÿ ÔP À àõÿ Ô €À àõÿ ôÀ àõÿ Ôa±À àõÿ ”ff¿¿· àõÿ ôÀ àõÿ ´« àõÿ ôÀ àõÿ ´­ àõÿ ôÀ à õÿ œ š à õÿ øÀ àõÿ Ô`À à õÿ ôÀ à ¹õÿ øÀ à ·õÿ øÀ àõÿ ´ª à!À à À à! À à!À à*x@ @ 5 à"8""@ @ À à"8" @ À à À à"<" @ À à"<""@ @ À à p@ @ À à p@ @ À à x@ @ À à x@ @" à" 8@ @ À à*x@ @ 5 à" x@ @ À à" 8 @ À à" <@ @ À à" <@ À à" |@ @ À à t@ @ À à p@@ À à p@ À à" < @ À à" < @ À à xÀ à(p@ @ À à*x@ @ " à*x@ @5 à*XÀ à(TÀ à(PÀ à(XÀ à TÀ à \À à PÀ à*Zx@ @5 à x@ @ À à x@ @ À à#)x@@ à#)x@ ||ph1ho}-} ];[R}-} ];[R}-} ];[R}-} ];[R}-} ];[R}-} ];[R}-} ];[R}-} ];[R}-} ];[R}-} ];[R}-} ];[R}-} ];[R}-} ];[R}-} ];[R}-} ];[R}-} ];[R}A} ];[Ref#0.0}A} ];[Ref#0.0}A} ];[Ref#0.0}A} ];[Ref#0.0}A} ];[Ref#0.0}A} ];[Ref #0.0}A} ];[RÌL#0.0}A} ];[RÌL#0.0}A} ];[RÌL#0.0}A} ];[RÌL#0.0}A} ];[RÌL#0.0}A} ];[RÌL #0.0}A} ];[R23#0.0}A} ];[R23#0.0}A} ];[R23#0.0}A} ];[R23#0.0}A} ];[R23#0.0}A}! ];[R23 #0.0}A}( ];[R#0.0}A}) ];[R#0.0}A}* ];[R#0.0}A}+ ];[R#0.0}A}, ];[R#0.0}A}- ];[R #0.0}A}= œÿ];[RÿÇÎÿ#0.0}‘}0 ú}ÿ];[Ròòòÿ#0.0ÿ1]0.ÿ?\ _ ÿ@_-@ ÿ}‘}9 ];[R¥¥¥ÿ#0.0???ÿ1]0.???ÿ?\ _ ???ÿ@_-@ ???ÿ}-}C ];[R}-}D ];[R}-}2 ];[R}-}3 ];[R}-}> ÿ];[R}-}< ];[R}A}E aÿ];[RÆïÎÿ#0.0}A}4 ];[R#0.0}A}5 ];[Rÿ?#0.0}A}6 ];[R23#0.0}-}7 ];[R}-}1 ];[R}‘}. ??vÿ];[Rÿ̙ÿ#0.0ÿ1]0.ÿ?\ _ ÿ@_-@ ÿ}A}A ú}ÿ];[Rÿ€ÿ#0.0}A}; œeÿ];[Rÿëœÿ#0.0}-}% ];[R}‘}? ];[RÿÿÌÿ#0.0²²²ÿ1]0.²²²ÿ?\ _ ²²²ÿ@_-@ ²²²ÿ}‘}/ ???ÿ];[Ròòòÿ#0.0???ÿ1]0.???ÿ?\ _ ???ÿ@_-@ ???ÿ}-}@ ];[R}-}: ];[R}U}8 ];[R#0.01]0.}-}B ÿÿ];[R}(}F ];[R}-}G ];[R}(}H ];[R}(}I ];[R}A}J ];[R #0.0}(}K ];[R}(}L ];[R}-}M ];[R}(}N ];[R}(}O ];[R}-}P ];[R}-}Q ];[R}-}R ];[R}A}S ];[Rÿÿÿ#0.0}(}T ];[R}A}U ];[R #0.0}(}V ];[R}(}W ];[R}(}X ];[R}(}Y ];[R}(}Z ];[R}-}[ ];[R}-}\ ];[R}-}] ];[R}(}^ ];[R}(}_ ];[R}-}` ];[R}-}a ];[R}A}b ];[Rÿÿÿ#0.0}A}c ];[R #0.0}-}d ];[R}-}e ];[R}-}f ];[R}-}g ];[R}-}h ];[R}-}i ];[R}-}j ];[R}A}k ];[R #0.0}-}l ];[R}-}m ];[R}-}n[R}-}o[R“ 20% - :F5=B1’M’ÿ 20% - :F5=B1 efÜæñÿ ÿ%“ 20% - :F5=B2’M’"ÿ 20% - :F5=B2 efòÜÛÿ ÿ%“ 20% - :F5=B3’M’&ÿ 20% - :F5=B3 efëñÞÿ ÿ%“ 20% - :F5=B4’M’*ÿ 20% - :F5=B4 efäßìÿ ÿ%“ 20% - :F5=B5’M’.ÿ 20% - :F5=B5 efÚîóÿ ÿ%“ 20% - :F5=B6’M’2ÿ 20% - :F5=B6 efýéÙÿ ÿ%“ 40% - :F5=B1’M’ÿ 40% - :F5=B1 ÌL¸Ìäÿ ÿ%“ 40% - :F5=B2’M’#ÿ 40% - :F5=B2 ÌL渷ÿ ÿ%“ 40% - :F5=B3’M’'ÿ 40% - :F5=B3 ÌLØä¼ÿ ÿ%“ 40% - :F5=B4’M’+ÿ 40% - :F5=B4 ÌLÌÀÚÿ ÿ%“ 40% - :F5=B5’M’/ÿ 40% - :F5=B5 ÌL·Þèÿ ÿ%“ 40% - :F5=B6’M’3ÿ 40% - :F5=B6 ÌLüÕ´ÿ ÿ%“ 60% - :F5=B1’M’ ÿ 60% - :F5=B1 23•³×ÿ ÿÿÿÿ%“ 60% - :F5=B2’M’$ÿ 60% - :F5=B2 23ږ”ÿ ÿÿÿÿ%“ 60% - :F5=B3’M’(ÿ 60% - :F5=B3 23Äכÿ ÿÿÿÿ%“ 60% - :F5=B4’M’,ÿ 60% - :F5=B4 23± Çÿ ÿÿÿÿ%“ 60% - :F5=B5’M’0ÿ 60% - :F5=B5 23’ÍÜÿ ÿÿÿÿ%“! 60% - :F5=B6’M’4ÿ 60% - :F5=B6 23ú¿ÿ ÿÿÿÿ%“ "Normal 2“# Normal 2 2“$ Normal 2 2 2“ %Normal 3’7’ÿÿNormal 3 ÿ%“& Normal 3 2“ 'Normal 4“(:F5=B1’A’ÿ:F5=B1 O½ÿ ÿÿÿÿ%“):F5=B2’A’!ÿ:F5=B2 ÀPMÿ ÿÿÿÿ%“*:F5=B3’A’%ÿ:F5=B3 ›»Yÿ ÿÿÿÿ%“+:F5=B4’A’)ÿ:F5=B4 €d¢ÿ ÿÿÿÿ%“,:F5=B5’A’-ÿ:F5=B5 K¬Æÿ ÿÿÿÿ%“-:F5=B6’A’1ÿ:F5=B6 ÷–Fÿ ÿÿÿÿ%“.2>4 ’u’ÿ2>4 ÿÿ̙ÿ ÿ??vÿ%ÿÿÿÿÿÿ ÿÿ“/K2>4’u’ÿK2>4 ÿòòòÿ ÿ???ÿ%ÿ???ÿÿ???ÿÿ???ÿ ÿ???ÿ“0 KG8A;5=85’’ÿ KG8A;5=85 ÿòòòÿ ÿú}ÿ%ÿÿÿÿÿÿ ÿÿ“1€ÿ’=’ÿ 8?5@AAK;:0 ÿÿ%“2€ÿ’&’ÿ5=56=K9“3€ÿ’.’ÿ 5=56=K9 [0]“4 03>;>2>: 1’K’ÿ 03>;>2>: 1 I}ÿ%O½ÿ“5 03>;>2>: 2’K’ÿ 03>;>2>: 2 I}ÿ%ÿ?§¿Þÿ“6 03>;>2>: 3’K’ÿ 03>;>2>: 3 I}ÿ%23•³×ÿ“7 03>;>2>: 4’=’ÿ 03>;>2>: 4 I}ÿ%“ 8B>3’K’ÿB>3 ÿ%O½ÿO½ÿ“)9>=B@>;L=0O OG59:0’’ÿ>=B@>;L=0O OG59:0 ÿ¥¥¥ÿ ÿÿÿÿ%ÿ???ÿÿ???ÿÿ???ÿ ÿ???ÿ“:0720=85’7’ÿ0720=85 I}ÿ%“; 59B@0;L=K9’I’ÿ 59B@0;L=K9 ÿÿëœÿ ÿœeÿ%“€ÿ’5’ÿ1KG=K9 ÿ%“<€ ÿ’Y’ ÿB:@K202H0OAO 38?5@AAK;:0 €€ÿ%“=;>E>9’?’ÿ;>E>9 ÿÿÇÎÿ ÿœÿ%“> >OA=5=85’9’5ÿ >OA=5=85 ÿÿ%“? @8<5G0=85’n’ ÿ @8<5G0=85 ÿÿÿÌÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿÿ²²²ÿ ÿ²²²ÿ“@€ÿ’*’ÿ @>F5=B=K9“%A!2O70==0O OG59:0’U’ÿ!2O70==0O OG59:0 ÿú}ÿ%ÿÿ€ÿ“-B"5:AB ?@54C?@5645=8O’O’ ÿ"5:AB ?@54C?@5645=8O ÿÿÿ%“C€ÿ’*’ÿ $8=0=A>2K9“D€ÿ’2’ÿ$8=0=A>2K9 [0]“E%>@>H89’A’ÿ%>@>H89 ÿÆïÎÿ ÿaÿ%ŽXŽTableStyleMedium2PivotStyleLight16’â8ÿÿÿÝ·Ôüóò„«êdq:F¥€€ÀÀÀ€€€™™ÿ™3fÿÿÌÌÿÿffÿ€€fÌÌÌÿ€ÿÿÿÿÿÿ€€€€€ÿÌÿÌÿÿÌÿÌÿÿ™™Ìÿÿ™Ì̙ÿÿ̙3fÿ3Ì̙ÌÿÌÿ™ÿfff™–––3f3™f333™3™3f33™333\ÿÿÿ`…GFA Ranking scores…WuSheet2…„xSheet3šš££Œ®ÁÁÕ8ü ~~#la)      Enhancing regional competitiveness of agriculture and related economic sectors in the target regionsdb)     Unlocking the potential for development of tourism and related services in the target regions3a)      Solving cross-border environmental problemsea)      Facilitating multi-cultural dialogue and people-to-people exchange of youth across the border&b)     Enhancing local self-governance™Objective I. Improving the living conditions of local communities in the border regions through joint projects supporting economic and social development+Objective II. Addressing common challenges ,Objective III. Culture, education and sports2015_82015_352015_152015_312015_202015_162015_362015_302015_272015_28Signed Grant Contracts 4ktx‚tk #=4;DHP4 ?16D1?5PJHR9EHRF8 (peau}x‚` wapa|x‚ oaftaoe€zx‚iux‚v).4ktx€d oaftaoe€zx‚iuav c€avtav e€ok€h/pa}ev >€ac€k av~avx‚th Fzaaove€h@ktvaoav cx€nxrx‚iux‚vve€h1ovoal~xr a€dux‚v„ve€h 9k€am mtbe€h@ktvaoav wapa|x‚ve€h O‡xrx‚iux‚vh%8vdpavx‚€ bux‚{ev e~€xux~ 5D ve€d€x‚th e~€xux~ .5D ve€d€tav %-aukv x‚avkwh K4;DHP4 3HP>8F?5P ?16D1?5PJHR9EHRFF5P8/SH=?1J1?QN1> D1PD;FF5P8/3HP>8F?5PF5P8^1va|ve€k ‡ gvg€ckauk zapzavx‚iuav oaux‚v lx‚nx‚tve€ tk{}aptavaukv patacx€naox‚iuav tk{xx~ 21malmauk pa}a€aox‚iuav fa€catav oev€xv (1@6?) y1. «<x|e» gox-aox‚tb (@aua}av) 2.N€a}avk goxlxckaoav †e€te€ve€k a}xkaka (N€a}av)–<x|x‚ ta€fk ‡ Matme-Ka~am„ vapavck cux‚raoav patauv„ve€k ‡ „ara„akaoav pa}a€aox‚iuav oaftaoe€zx‚iux‚vve€k (T@?-ve€k) oaux‚v fa€cax‚tv azapx~elx‚ vzaaox~ at€azvdel ~e€{kvve€k} tk{}aptavaukv patacx€naox‚iux‚vh ‡ fa€cavel oa€xrx‚iux‚vve€h ] ava|ve€k zapzavx‚iuav ‡ olktauk pata€ ba€evza} emvxlxckave€k ~e€abe€ual k€afeo~anx‚iuav ba€q€atav ‡ ckelk„ve€k ƒxmavtav tk{xx~: FJ1. 4 ik€am patauv„ve€x‚t oev}azautavve€k ba€ela~x‚t] gve€camvauxrx‚iuav ‡ ~e€aoavcv~xr gve€ckauk emvxlxckave€k ~e€abe€ual oa€xrx‚iux‚vve€k fa€catav tk{xx~] vaukv ve}x‚iux‚vve€k pa€ta€a~ex‚iux‚vh tenavelx‚ ‡ nam}e€h o€saelx‚ vzaaox~: FJ2. 4 ik€am patauv„ve€k a€an„x‚t cv~xr ava|ve€k pataer twadka€ox‚t ‡ zau„a€ ava|apax‚tve€k det] k€afeox‚iuav ba€q€atav ‡ ik€am patauv„ve€k vaukv ve}x‚iux‚vve€k oxrtk }za|~xr ava|aƒauk na~alk v~afetavh vza}xr emvxlxckave€ a|a{a€oelx‚ tk{xx~: FJ3. Ove}aoav fa€catav miavx‚t ~e€aza~a}x‚t avan erak ta}vaceve€k oxrtk ik€am patauv„ve€x‚t ~e€aoavcv~xr gve€ckauk ‡ gve€camvauxr emvxlxckave€k ve€d€tavv a{aoelx‚ tk{xx~] fbx}aw€{x‚iuav ~€a pax‚o wewad€x‚tx~ ] }ernelx~ eoatx‚ ‡ mvauelx~ gleo€agve€ckauk nam}e€k ~€a: _31. >€ac€k zawas k€aoavax‚tavv x‚ ckelk„ve€k ƒxmavaotavv x‚rr~an cx€nxrx‚iux‚vve€: 32. ?a€xrx‚iux‚vve€k fa€catav n€ack€: 33. >€ac€k wa€x‚vaoaoavx‚iuav azapx~tavv x‚rr~an cx€nxrx‚iux‚vve€] a{aox‚iux‚v a€dux‚v„ve€k a€antavh] pax‚o mx€p€daox‚iux‚vve€k, k€afeox‚iuav ba€q€atav „a€xfa€wa~k ‡ kwmavx‚iux‚vve€k pe patacx€naox‚iux‚v tk{xx~: E11. 4 ik€am patauv„ve€k, 2 ta€fk/vapavck ‡ 3 T@?-ve€k patacx€naox‚iuav a€dux‚v„x‚t tenael g e€ox‚}e„ ƒxmhtb|vx‚th ‡ hvdpavx‚€ pktvamvdk€ve€k pata€ cx€nvaoav lx‚nx‚tve€ cvelx‚ pva€a~x€x‚iux‚vh: 12. 1malmauk w€{avx‚t ‡ <x|x‚ ta€fx‚t oav 160 x€aoa~x€~an ta}vaceve€, 12 hvavk„ve€ …cacx€nx‚t ev a€‡aukv ta€oxve€, 12 x‚v {e€tateox‚}a~an ev ‡ 16 hvavk„ve€ …cacx€nx‚t ev a€‡aukv yx€avxve€] oe}azautavve€k ba€ela~tav, gve€ckauk mvauxrx‚iuav (30-k 50%) ‡ eoatx‚ }ernelx‚ vzaaox~: 13. 4 ik€am patauv„ve€h k€afeo~an ev ava|ve€k zawas oa|a~a€tav oa€‡x€x‚iuav ~e€abe€ual ‡ oxvo€e „aule€ ev qe|va€ox‚t k€ev patauv„ve€x‚t cv~xr ava|ve€k ~ksaoh ba€ela~elx‚ x‚rrx‚iuatb: 14. >€ac€k€h wa€x‚vaoaoaov g ‡ k€ wa€x‚vaox‚iux‚vv g cvx‚t mx€p€da~x‚iux‚vve€k, qe|va€ox‚iux‚vve€k fa€catav ‡ ƒx€qh a€anxr 40 e€ka}a€dve€k tk{xx~: j9=1. 5€e„ dktx€d oaftaoe€zx‚iux‚vve€h (1@6?-v, «<x|e»-v, N7V1-v ), x€xv„ oaa€elacx€nel ev n€ac€e€ k€aoavavelx‚ k€ev oa€xrx‚iux‚vve€h: 9=2. 4 ik€am cux‚raoav patauv„ve€k bvaokyve€h ‡ pa€aok 20 patauv„ve€h, x€xvk 1200-h mx€p€da~x‚iux‚v ev }ael: 9=3. 4 Oeraoav kv„vaoa|a~a€tav ta€tkvve€h, 2 ta€faukv/vapavcaukv kwmavx‚iux‚vve€h, ava|ve€k oa|a~a€tav 2 k€a~a}x‚ ta€tkvve€h: 9=4. 40 e€ka}a€dve€h, x~„e€ ta}vaoel ev ata|aukv dz€xve€kv: 9=5. 6bx}aw€{aukv na|aux‚iux‚vve€k hvaveoav qe|va€ox‚iux‚vve€h. vtav qe|va€ox‚iux‚vve€k za€acaux‚t a€‡aukv ta€oxve€h 1 oat 2 a€~a hvia„x‚t nanox‚t ev k€ev nam}e€h< : ðG1. 4 ik€am patauv„ve€k ~e€aza€a}x‚t avan 160 ta}vaceve€h/aok~k}ve€h. 50%-h e€ka}a€dve€ (30 a€eoavk an€), 40%-h okv: G2. 40 ƒx€qh a€anxr e€ka}a€dve€h (30 a€eoavk an€, 50%-h okv): G3. 20 pa€aok patauv„ve€k 300 bvaokyve€h: l8vdpavx‚€ pktvamvdk€ve€k pataer lx‚nx‚tve€. ;{‡avx‚t ‡ 2xlvk}x‚t arbapavx‚iuav na|aux‚iux‚vve€k ba€ela~x‚t ;{‡avk „ara„azea€av1. 2xlvk}k „ara„azea€av (N€a}av) 2.1zapx~ tavox‚iux‚v @? (@aua}av) 3. ;{‡avk patauv„ve€k tkx‚iux‚v (@aua}av) 4. T~etx Ta€ilkk pav€aukv ereoa~x‚iuav oev€xv (N€a}av) 5.«H‚€bav» oaux‚v fa€catav pktvad€at (@aua}av)<8vdpavx‚€ vzaaoh. 2a€ela~el ;{‡avk (Oa~x‚wk ta€f, @aua}av) ‡ 2xlvk}k (T~etx-Ta€ilkk vapavc, N€a}av) arbapavx‚iuav na|aux‚iux‚vve€h] „ara„aoavx‚iux‚vve€k pataer twaotav ‡ ok€a|tav tk{xx~: Fzaao 1: @ataer twaoel ;{‡avx‚t ‡ 2xlvk}x‚t arbapavx‚iuav na|aux‚iux‚vve€k ba€ela~tavv x‚r~~an „ara„aoavx‚iux‚vve€: Fzaao 2: Denavel e€ox‚ „ara„ve€x‚t pav€x‚iuav/wapac€ck| oxrte€k ereoa~anx‚iuav taoa€daoh bvazapvazavaoav pa€e€k, ta}va~x€aze}] a€dux‚va~e arbapavx‚iuav ~e€abe€ual: Fzaao 3: =iavel arbk e}aoa~x€tav twaox‚uih ‡ vza}el cx€nvaoavx‚t d€a k€aoavatavh: ÿ3 1.1 @a€x‚t bvaokyve€k w€{avx‚t: 3 1.2 U€ev}d€x‚iuav ~e€lx‚nx‚iux‚v: 3.1.3 1rbapavx‚iuav |afta~a€aoav zlavve€k twaox‚t: 3 2.1 @av€aukv o€ix‚iuav ‡ k€afeox‚iuav „a€xfa€wa~k vamaza€a}x‚t: 3 2.2 @av€aukv k€afeox‚iuav „a€xfa€wa~k k€aoavax‚t: 3 3.1 1rbk e}aoa~x€tav k€aoavax‚t: 3 1-2-3.1 >€ac€k pav€auvatav vux‚ie€k twaox‚t: 3 1-2-3.2 >€ac€k a|a{hviak twadka€ox‚t (pevaoeaukv ‡ peaca peafxx‚iux‚vve€k k€aoavax‚t): 3 1-2-3.3 @aw~e~x‚iux‚vve€k oaftx‚t: 3 1-2-3.4 ;€afeotav patajxrx~k oaftaoe€zx‚t: I1€dux‚v„ 1. Dwao~el ‡ hvdx‚v~el ev ;{avx‚t ‡ 2xlvk}x‚t arbapavx‚iuav na|aux‚iux‚vve€k ba€ela~tavh vza}xr x€xwx‚tve€: 1€dux‚v„ 2. ;{‡avk ‡ 2xlvk}k bvaokyve€h ‡ tux‚} wapac€ck| oxrte€h k€afeo~an ev bvazapzavaoav pa€e€k ‡ a€dux‚va~e arbapavx‚iuav ~e€abe€ual: 1€dux‚v„ 3. ;{‡avx‚t ‡ 2xlvk}x‚t k€aoava~x‚t g arbk e}aoa~x€x‚t: ¡;{‡avk ‡ 2xlvk}k O;D-e€h, ;{‡avk ‡ 2xlvk}k patauv„aukv „ara„akaoav pa}a€aox‚iuav oa|x‚uve€h (T@?-ve€h), ux‚€a„avyux‚€ patauv„x‚t q‡a~x€~an awmaav„aukv mtbe€h:ˆTara„azee€h, na|aux‚iux‚v tax‚xr oa|x‚uve€k awmaaokve€h, a~acavx‚ avdatve€h, patauv„aukv T@?-ve€h ‡ ;{‡avk x‚ 2xlvk}k bvaokyve€h: 2xlvk}k lefx‚ve€k x‚v 61. Tara„aukv x‚}x‚tva}k€x‚iux‚vve€k oev€xv (@aua}av)$@e„kaive€. x‚}x‚avelx~ ~}apx‚iux‚vX5€ox‚ vapavck/ta€fe€k pa}a€aox‚iux‚vve€k tk{‡ ƒxm~}apx‚iuav tivxlx€k pa}ax‚t: " 3ux‚€t€kk (@aua}av) ‡ 2xlvk}k (N€a}av) de|apa}ve€k kveleox‚al tanxrx‚iuav fa€cax‚t: " 20 de|apa}ve€k ‡ v€av hvavk„ve€k tk{‡ hvoe€aoav, px‚}alk pa€abe€x‚iux‚vve€k pa}ax‚t: " >€ac€k te{ ve€a|~an de|apa}ve€k }ernacx€naoav tanxrx‚iuav fa€cax‚t: â" 3ux‚t€kk ‡ 2xlvk}k voa€yaoav dz€xve€x‚t pe„kaive€k ~e€abe€ual e€o…€ua da}hvia] ve€oauavelx‚ @aua}avk ‡ N€a}avk twaox‚iaukv a|avqvapaox‚iux‚vve€h: " 3ux‚t€kk ‡ 2xlvk}k de|apa}ve€k pataer {av„e€x~ pauoaoav ‡ ~€aaoav pe„kaive€k txk~ve€x~ 10 tx‚l†klte€k }ernx‚t: " Oa}v…€ua da}hviak hvia„x‚t pauoaoav ‡ ~€aaoav pe„kaive€k txk~ve€x~ iae€aoav ve€oauax‚tve€k betad€x‚t: 5€ox‚ vapavck/ta€fk eraoav pe|x‚}aalk„ve€x~ de|apa}ve€k }ernan tx‚l†klte€k 10 pe|a€qaox‚t: " 4e|apa}ve€k pataer }ernacx€naoavx‚iuav miavx‚t: " @a€‡av twaox‚uive€k voatatb d€aoav ~e€abe€tx‚v„k ‡ ~}apx‚iuav q‡a~x€x‚t: " 4e|apa}ve€k w€{avx‚t tk{twaox‚iaukv tanxrx‚iuav }e€tavx‚t: " 4e|apa}ve€k tk{‡ oaze€k pa}ax‚t] oatx‚€{ve€k oa|x‚x‚t ‡ at€azvdx‚t: ">€ac€k te{ ve€c€a~~an de|apa}ve€h $>vxrve€h, awaoe€ve€h, x‚}x‚kyve€h 7Da€vex‚lkk jxrx~€da~a€aoav oavav pa}a€aox‚iux‚v (D:?@)¯1. @atauv„aukv patamtbav ‡ a{aox‚iuav oev€xv (@aua}av) 2. «Mk~ka} N€a}av» tk{afcaukv a< }xkaka (N€a}av)55€ka}a€dve€k qauve€h pavx‚v ƒxƒxmx‚iuav ‡ fa€catav îMernel N€a}avk ‡ @aua}avk e€ka}a€dve€k tk{}aptavaukv patacx€naox‚iuav pkt„e€] ƒx€qk ~€a pktv~an „ara„akaoav o€ix‚iuav, patauv„aukv ve€c€a~tav ‡ ƒx„€ata}wab n€ac€e€k pataer k€aoavatav tk{xx~: 4z€xve€x‚t miavel ƒx€qk ~€a pktv~an „ara„akaoav o€ix‚iux‚vh] awaoe€-dz€x oazk at€azvdtav tk{xx~; a{aoel ~€ak ‡ pau e€ka}a€dve€kv pataer ta€ap€a~e€ve€k pata€ lx‚nx‚tve€ cvelx‚ cx€nx‚t; ik€am patauv„ve€kv ve€c€a~el baftatwaox‚iaukv e€omx}x‚iuav te{ ‡ }aval v€av a{aox‚iux‚vh: ä>€ac€x‚t ve€a|~an dz€xve€k oxrtk pataer ƒx„€ata}wab n€ac€e€, tk{}aptavaukv x‚apavde}ve€ ‡ xva~asa|ve€, pataer awaoe€aoav ata|aukv satba€ve€, dz€xk v…€evve€k, x‚}x‚kyve€k ‡ awaoe€ve€k pata€ da}hviave€ ‡ }etkva€ve€: »20 tk{vaoa€c dz€xve€k tk{‡ patacx€naox‚iux‚v ‡ cx€nhvoe€x‚iux‚v g pa}a~el: 4z€xve€v k€aoava€el ev }aptavate€q w€{avve€k hvdpavx‚€ pktvamvdk€ve€k lx‚ntavv x‚rr~an 10 pataer n€ac€e€: @ariapa€~el ev oa€n€akze€h] e€ka}a€dve€k tk{‡ oaze€k ‡ tk{avqvaukv pa€abe€x‚iux‚vve€k pa}atav tk{xx~: Qx‚apavde}ve€k ‡ xva~asa|ve€k tk{xx~ pva€a~x€x‚iux‚vve€ ev }ern~el tk{}aptavaukv n€ac€e€k k€aoavatav pata€: 1waoe€-dz€x oazv at€azvd~el g: ´@aua}avk ‡ N€a}avk 4 w€{avve€k 20 dz€xve€; }aptavate€q w€{avve€k 2HR@-e€k 20 x‚}avxrve€; tk{vaoa€c dz€xve€k 400 awaoe€ve€; 20 dz€xve€k v…€evve€ ‡ 20 x‚}x‚kyve€, 50 nvxrve€:\1waoe€ve€h/x‚}avxrve€h ‡ v€av nvxrve€h, }aptavate€q w€{avve€k bvaokyve€h` tx 60.000 ta€d:#Dk{}aptavaukv ve}aoav fa€cax‚t -Tara„akaoav fa€catav cx€naoalx‚iux‚v (T63) 0N€a}av/ U€belkavk ƒ. 66, 1malma, 0800, N€a}av-@aua}av/ Oa~x‚wk ta€f, ;{‡av, 5€‡avuav 6. @@cN€a}av/ 2xlvk},1100, <afa€ew~klk N43, N€a}av5N€a}av/ Da€vex‚lk, 3000 Lx‚}ia~elk ƒ. 53\28, N€a}av^N€a}ab/ 9/1 Sk€x}tavk ƒxrx, Lx‚}a~k 3700, N€a}av©1. 1{aox‚iux‚v Fxuetbe€uavkv @?, (@aua}av) 2.5~€afka patacx€naox‚iuav pktvad€at (@aua}av)8vdpavx‚€ vzaaoh. T~etx Ta€ilk vapavck ‡ Oa~x‚wk ta€fk }aptavate€q patauv„ve€x‚t oev}azautavve€k ba€ela~x‚t: Fzaaove€ " 1t€azvdel T~etx Ta€ilk vapavck ‡ Oa~x‚wk ta€fk patauv„ve€k tk{}aptavaukv patacx€naox‚iux‚vh] ve€c€a~elx~ ve€d€x‚tve€: " 1t€azvdel T~etx Ta€ilk vapavck ‡ Oa~x‚wk ta€fk patauv„ve€k tk{}aptavaukv patacx€naox‚iux‚vh] tenavelx~ e€ox‚ vapavck/ta€fe€k cx€na€a€ oa|x‚uve€k tk{‡ wƒx‚tve€h: " 9k€am vapavcx‚t/ta€fx‚t cx€na€a€ oa|x‚uve€kv ereoavel tk{}aptavaukv ve€d€x‚tve€k ‡ a|‡€k pva€a~x€x‚iux‚vve€k ~e€abe€ual: û111 2a€q€ael g ~€ak ‡ pau vapavcaukv/ta€faukv cx€na€a€ve€k k€afeo~anx‚iux‚vh 5~€afkaoav ve}aoav tkx‚iuav ‡ 5D 1}xatav pataqauvac€k w€{avaove€x‚t vx€ ve}aoav pva€a~x€x‚iux‚vve€k ~e€abe€ual: 112 1t€azvd~el ev ~€ak ‡ pau cx€na€a€ve€k tk{‡ oaze€h, ‡ vamaqe|v~el ev pataer cx€nxrx‚iux‚vve€] a{aoelx‚ patauv„aukv ve}aoav fa€catavh: 113 8vdlauv~el ev ~€ak ‡ pau cx€na€a€ve€k] pataer cx€na€a€ vamaqe|vx‚iux‚vve€ }o}elx‚/fa€cavelx‚ ~e€abe€ual ereoa~x‚iux‚v }avalx‚ pva€a~x€x‚iux‚vve€h: 2@evaoeaukv peafxx‚iux‚v (ve€a|ual ƒa}airie€k x‚}x‚tva}k€x‚iux‚v), teova€oaukv awmaajxrx~, ac€x w€{aue€, favc~anaukv l€a~atk{xve€k w€{au, cux‚rave}aoav x‚apavde}, pav€aukv oaze€k ietaux~ da}hviave€, mx€p€da~x‚iux‚vve€, ereoa~x‚iuav ƒxmavaotav gleo€xvaukv pa€iao, ereoack€„, x‚rex‚u: ÛT~etx Ta€ilk vapavck ‡ Oa~x‚wk ta€fk „ara„akaoav pa}a€aox‚iuav oaftaoe€zx‚iux‚vve€h (T@?-ve€h), cx€na€a€ oa|x‚uve€h, ve€d€x‚tve€k cx€naoalx‚iux‚vve€h, vapavcaukv/ta€faukv ‡ eraoav kwmavx‚iux‚vve€k ve€oauax‚kyve€h: @T~etx Ta€ilk vapavck ‡ Oa~x‚wk ta€fk }aptavate€q patauv„ve€h: ƒ@enav~aukv ‡ cux‚raoav tk{}aptavaukv tka}vaoav fbx}aw€{x‚iux‚vh x€ze} tk{}aptavaukv patacx€naox‚iuav miavtav vx€a€a€aoav txex‚t P«@? oev€xv» „ara„akaoav pa}a€aox‚iuav fa€catav pa}a€aoaoav oaftaoe€zx‚iux‚v h@aua}av/ Fjdepk 9/2a, 2001, Navaqx€, @aua}avU 1. ?x~oa}uav fbx}aw€{x‚iuav< tk{afcaukv oev€xv (N€a}av) 2. «4klve }e€~k}» o€iaoav @? (@aua}av) 3. 3. ?avav ‡ e€emave€k k€a~x‚v„ve€k a{aox‚iuav tkx‚iux‚v (N€a}av) 3x€nhvoe€ve€h] 1. <x|x‚ ta€fzea€av (@aua}av) 2. Oa~x‚wk ta€fzea€av (@aua}av)~…Í8vdpavx‚€ vzaaoh. Fza}el @aua}avk ‡ N€a}avk tk{‡ penav~aukv ‡ cux‚raoav tk{}aptavaukv tka}vaoav fbx}aw€{x‚iuav fa€catavh: Fzaaove€: 1.1{aox‚iux‚v tka}vaoav penav~aukv e€ix‚rkve€k ‡ cux‚raoav fbx}aw€{aukv ƒaieive€k twaotavh: 2.6bx}aw€{aukv ƒaieive€k k€atav pata€ avp€ajew eviaoa|x‚~an„ve€k fa€cax‚t: 3.6bx}aw€{x‚iuav fa€catav xlx€x‚t pktvaoav de€aoaa€ve€k tk{‡ parx€daox‚iuav ‡ cx€nhvoe€x‚iuav miavx‚t: ·5€ka}a€d oata~x€ve€k ve€c€a~tatb peafxx‚iux‚vve€k k€aoavax‚t «3ux‚raoav ~au€e€x‚t penav~x€vde€k vamhv€x‚iux‚vve€h ‡ ~a€„k tkx‚tve€h» ‡ «6bx}aw€{aukv zxevkalh ‡ tk{}aptavaukv w€{avve€k ux‚€a„avyux‚€ cux‚rk pata€ ~ualve€k bafauk }ernx‚t» ietave€x~: @eafxx‚iux‚vve€k a€dux‚v„ve€k pktav ~€a ~eb-oau„k twaox‚t: Dk{}aptavaukv cux‚raoav penav~aukv fbx}aw€{x‚iuav 3 tka}vaoav ƒaieive€k twaox‚t ‡ cx~afdx‚t: N€avaukv x‚€kftk 2 bafauk] ve€a|ual eviaoa|x‚~an„ve€k }ernx‚t: 3ux‚raoav fbx}aw€{x‚iuav te{ cux‚rakve€k ve€c€a~x‚t: Fx€ ƒaieive€k pata€ }za}a€oxr avqvaoaftk ~e€aza€a}x‚t: «@enav~aukv ‡ cux‚raoav tk{}aptavaukv fbx}aw€{x‚iuav pe|avoa€ve€h» ietaux~ patajxrx~k oaftaoe€zx‚t: 5€ox‚ „a|…€ua x‚€e€k tk{xx~ vx€ ƒaieive€k ƒx€qa€ox‚t: Dka}vaoav ereoa~aoav ‡ |e}x‚€}ve€k ƒxmavaotav gleo€xvaukv pa€iaok twaox‚t: @aua}avk ‡ N€a}avk fbx}aw€{aukv cx€naoalx‚iux‚vve€k tk{‡ ƒxmhtb|vtav px‚wac€k }xac€x‚t: «@enav~aukv ‡ cux‚raoav fbx}aw€{x‚iux‚vh x€ze} tk{afcaukv patacx€naoaukv pa€abe€x‚iux‚vve€k ‡ tk{}aptavaukv w€{avve€k fbx}aw€{aukv zxevkalk miavtav tk{x» ietaux~ „vva€otav oaftaoe€zx‚t: «@aua}avh ‡ N€a}avh penav~aukv ‡ cux‚raoav fbx}aw€{x‚iuav pataotav pata€» †eubx‚„uav g{k }ernx‚t:ØA‡a~x€~el g zaoe€ax‚t penav~aukv ‡ cux‚raoav fbx}aw€{aukv na|aux‚iux‚vve€k …c~xr fbx}aw€{kove€k oe€za€k ~e€abe€ual: @}aoe~el ev ~e€xvwual fbx}aw€{kove€k fbx}aw€{aukv ~a€„v x‚ vamhv€x‚iux‚vve€h] vtav…€kvao fbx}aw€{x‚iuav fa€catav vx€ x‚rkve€x~: Dwao~el, ƒx€qa€o~el ‡ pav€auva~el ev 3 tk{}aptavaukv penav~aukv ‡ cux‚raoav fbx}aw€{x‚iuav ƒaieive€: @aua}avx‚t ‡ N€a}avx‚t }ern~el ev ~€avaukv x‚€kftk 2 bafa, x€xv„ tax‚x‚t ev penavk~ve€k ~e€avx€xctav, penavk~ve€k ~a€qaoalx‚iuav ‡ vtav…€kvao aul na|aux‚iux‚vve€: 3ux‚rakve€h cux‚raoav fbx}aw€{aukv na|aux‚iux‚vve€ ev a|a{a€ox‚t: @atauv„ve€x‚t pux‚€hvoalxr oxrtk ‡ cux‚rakve€k wvx€pk~ fbx}aw€{aukv oaftaoe€zx‚iux‚vve€k oxrtk a|a{a€o~xr vx€ fbx}aw€{aukv ƒaieive€k te{ ve€a|~an na|aux‚iux‚vve€k x€aov gaze} ba€ela~~el g: Dwao~el ev avcle€ev ‡ |x‚}e€ev pata|x fbx}aw€{aukv ba|a€avve€: ?aftaoe€z~el g «@enav~aukv ‡ cux‚raoav tk{}aptavaukv fbx}aw€{x‚iuav pe|avoa€ve€h» ietaux~ patajxrx~: Ozac€~el (atev e€o€k pata€ 100 …€kvao) ‡ a€an~el ev penav~aukv ‡ cux‚raoav tk{}aptavaukv fbx}aw€{x‚iuav ~e€abe€ual bx‚ole, x‚rex‚u ‡ „a€efve€: 3x€na€o~el g tka}vaoav ereoa~aoav gleo€xvaukv pa€iaoh: 5€ox‚ e€ove€k fbx}aw€{aukv cx€naoalx‚iux‚vve€k tk{‡ }x€ac€~el g ƒxmhtb|vtav px‚wack€:^a) 6bx}aw€{aukv cx€naoalx‚iux‚vve€h b) fbx}aw€{kove€h c) 6bx}aw€{aukv na|aux‚iux‚vve€k wriauk tka~x€ve€h, d)a€anaw€{avk fbx}aw€{aukv na|aux‚iux‚vve€k wriauk tka~x€ve€h e) patauv„ve€h:‡@aua}avx‚t <x|x‚ ‡ Oa~x‚wk ta€fe€k ‡ N€a}avx‚t Matme-Ka~am„ vapavck bvaokyve€h, kvyze} va‡ @aua}avk ‡ N€a}avk xr{ bvaoyx‚iux‚vh: .5«4klk{avk e€ka}a€dve€k patacx€naox‚iuav oev€xv» @?|@aua}av/ U€{xvxokqe ƒ. 77, bv.< 14, 3901, 4klk{av, Oa~x‚wk ta€f, @aua}av÷1.5~€afka patacx€naox‚iuav pktvad€at (5@@), (@aua}av) 2. T~etx Ta€ilk tk{givkoaoav tka~x€x‚t (TTD7D), (N€a}av) 3.?x~oa}uav fbx}aw€{x‚iuav tk{afcaukv oev€xv (?6D?), (N€a}av)l5€ka}a€dve€k fbar~anx‚iuav hvdpavx‚€ ta€ap€a~e€ve€k lx‚nx‚t tk{}aptavaukv fbx}aw€{x‚iuav fa€catav tk{xx~O>€ac€k hvdpavx‚€ vzaaov g patacx€naox‚iuav tk{xx~ ba€ela~el Oa~x‚wk ta€fk ‡ T~etx-Ta€ilk vapavck }aptavate€q patauv„ve€k oev}azautavve€h: Fzaao 1. 9k€am patauv„ve€x‚t baapauel fbx}aw€{x‚iuav ‡ d€av a|vy~xr na|aux‚iux‚vve€k fa€catav pva€a~x€x‚iux‚vve€h: Fzaao 2. Fza}el baftatwaox‚iaukv e€omx}x‚iuavh ‡ }aptavk e€ox‚ oxrte€x‚t az€xr e€ka}a€dve€k ƒxmavaotavh: Fzaao 3. 1t€azvdel ik€am w€{avve€k eraoav kv„vaoa|a~a€tav ta€tkvve€k (O;D-e€k) ‡ n€ac€k tux‚} wapac€ck| oxrte€k tk{‡ patacx€naox‚iux‚vh Fzaao 4. 2a€q€avel bvazapzavaoav pktvamvdk€ve€k ~e€abe€ual k€afeo~anx‚iux‚vh: …>€ack€v x‚vk pe‡ual aovoal~xr a€dux‚v„ve€h] 111 Maptavate€q w€{avve€x‚t }ern~el g fbx}aw€{aukv cx€naoalx‚iux‚vve€k, ereoa~aoav oev€xvve€k ‡ pux‚€avxve€k av: 112 Dk{}aptavaukv tka}vaoav fbx}aw€{aukv x‚rkve€ ev twao~el ‡ aud tk{}aptavaukv ƒaieive€h a|a{a€o~x‚t ev fbx}aw€{kove€kv: 113 6bx}aw€{aukv e}a€jav ~au€e€h ‡ d€av wx‚€{ twao~an fbx}aw€{aukv ƒaieive€h lauvx€ev pav€auva~x‚t ev erabvao ‡ }aptavk tux‚} oxrtk eoxr fbx}aw€{kve€k px}„ miavelx‚ vzaaox~: 114 Oa~x‚wk ‡ T~etx-Ta€ilkk fbx}aw€{aukv na|aux‚iux‚vve€k txx‚xrve€h oaa€elacx€nel ev k€ev oxrtk a|a{a€o~xr na|aux‚iux‚vve€k x€aoh: 115 Mapatavate€q w€{avve€k e€ka}ad€ve€h k€ev w€{avve€x‚t g}„ox‚€}a~a€k na|aux‚iux‚vve€ tax‚elx‚ x€aoa~x€x‚t ev }ael: 116 Oa~x‚wk ta€fk ‡ T~etx-Ta€ilk vapavcve€k bvazapzavaoav ptvamvdk€ve€k ~e€abe€ual erabvaove€k k€afeo~anx‚iuav taoa€daoh ba€q€ael g: 117 Maptavate€q w€{avve€k e€ka}a€dve€k ‡ T@?-ve€k tk{‡ oaux‚v patacx€naox‚iux‚v g pa}a~el: 118 Maptavate€q w€{avve€k ta€faukv/vapavcaukv 6<D-ve€h hvdlauvel ev k€ev patacx€naox‚iux‚vh: 119 Oeraoav taoa€daox‚t x€xwx‚t oauavxrve€k pe patacx€naox‚iuav a€be€ q‡ayaƒe€ ev twao~el: A>€ac€k ik€am mtbe€v ev }aptavate€q w€{avve€k e€ka}a€d awmax‚jh, erak qe|va€oae€e€h ‡ fbx}aw€{aukv na|aux‚iux‚vve€k tax‚tav te{ ta}vackaan avpave€h, kvyze} va‡ „ara„akaoav pa}a€aox‚iuav oaftaoe€zx‚iux‚vve€h (T@?-ve€h), eraoav kwmavx‚iux‚vve€k ve€oauax‚kyve€h ‡ favc~anaukv l€a~x‚iuav tk{xve€h (6<D-ve€h): ²>€ac€k wapa|x‚ve€v ev ik€am patauv„ve€k bvaokyve€h, e€ka}a€dve€h, fbx}aw€{kove€h, bkfve}ve€h, fbx}aw€{aukv na|aux‚iux‚vve€ tax‚xrve€h, g„}ox‚€}a~a€e€h ‡ lauv pa}a€aox‚iux‚vh: NDka}kv a~elk la~. Ka~am„-Gk€ao bvazapzavaoav cxx‚ zapzavx‚iuav pataer n€ack€ Der~ko @?Z@aua}av/ 52 Fkfatkk ƒ. 3106 3ux‚t€k, @@ú1. Sa€x} @? (N€a}av) 2. «S€oe„ pxckve€h» tkx‚iux‚v (N€a}av) 3. «H‚€bav» oaux‚v fa€catav pktvad€at t (@aua}av)y>€ac€k hvdpavx‚€ vzaaov g vza}el e€ox‚ e€ove€k tk{}aptavaukv patacx€naox‚iuavh] ba€ela~elx‚ oev}azautavve€h ‡ zapzavelx‚ bvaoav |e}x‚€}ve€h: @ktvaoav vzaaov g e€ox‚ afcaukv za€oe€k tk{}aptavaukv pa~anh] k€ev baa|ko goxpataoa€cx~ da€qvel pataer zapzav~xr a€an„ ‡ miavel }aptavate€q patauv„ve€k patacx€naox‚iux‚vh] bvx‚iuav zapzavx‚iuav ‡ oaux‚v fa€catav vzaaox~: 3" Maptavate€q patauv„ve€k ‡ wapac€k| oxrte€k avaukv pavdkzx‚tve€: " 9k€am patauv„ve€x‚t da}hviave€ oev}abaftafavx‚iuav ‡ oaux‚v fa€catav ietave€x~: " Der~acx€nx‚iuatb fbar~elx‚ vzaaox~ 40 vaukv ve}x‚iux‚vve€k hv€x‚iux‚v ‡ ~e€aza€a}x‚t, ~e€{kvve€k} ƒeiaove€k, pa€aok za€acave€k ‡ mx€p€da~x‚iuav €atad€x‚t: " 5€ox‚ e€ove€k zeaoav x€xwx‚tve€ oauavxrve€k ‡ patazaa}mav vama€a€x‚iux‚vve€k ve€oauax‚kyve€k ta}vaox‚iuatb pataer da}hviak k€aoavax‚t: " H‚}x‚kyve€k pata€ ~e€aza€a}xrve€k ~e€aza€a}x‚t zapzavx‚iuav ‡ aul bvazapzavaoav ietave€x~: " ?avav k€afeox‚iuav ba€q€ax‚t, e€emave€k pata€ ata|aukv satba€: " Ka~am„< -Gk€ao bvazapzavaoav cxx‚ ~e€abe€ual k€afeotav bx‚olek twaox‚t: " Na~e€ac€aoav †kltk voa€apavx‚t, x€h bvazapzavaoav cxkv ove€oauavk x€ze} teo pataer zapzav~xr a€an„: v1. Maptavk e€ox‚ oxrte€k ik€am w€{avve€x‚t q‡a~x€~el ‡ cx€nx‚t g pktvaoav wapac€ck| oxrte€k av: 2. Der~acx€nx‚iux‚vh] x€ze} oaux‚v oev}azautavve€k azapx~tav ‡ }xkal-ve}aoav fa€catav …€kvao ƒx€qvaoav ve€d€~el g hv€~an patauv„ve€x‚t: 3. 1€ƒk lsk ‡ Ka~am„ afcaukv za€ok zapzavx‚iuavh ‡ oaux‚v fa€catavv x‚rr~an e€ox‚ e€o€ve€k tk{‡ patacx€naox‚iux‚vv hvdlauv~el g: ‹8vdpavx‚€ i~x~ e€ox‚ e€ove€k 40 cux‚raoav vaukv ve}x‚iux‚vve€ (tx 200 ta€d), x€xv„ ~e€aza€a}~el ev ‡ fbaf~x‚t ev ter~acx€nx‚iuatb: 1|v~afv 3000 ta€d, x~„e€ o…c~ev k€afeox‚iuav ba€q€atavv x‚rr~an tk{xa|x‚tve€k, }etkva€ve€k, ~e€aza€a}xrve€k ~e€aza€a}x‚tve€k, ƒxmavaotav aue€k, ata|aukv satba€ve€k ‡ >€ac€k w€{avaove€x‚t k€aoava~xr tux‚} tk{xa|x‚tve€k hvqe|an pva€a~x€x‚iux‚vve€k: 7@atauv„aukv fa€catav ‡ }xkalaoav a{aox‚iuav oev€xv w@aua}av/ 377500, Gk€aok ta€f, 5rkwe Ia€evk 11, bv. 17, 3ux‚t€k, @@71. Tara„akaoav vamaqe|vx‚iux‚vve€k a}xkaka (N€a}av)5€ka}a€d savaza€px€d *J1ED1F13;P8 ?MOHP13PN; 20169.-; S5OPN1P;F $ Mx€ac€tav eviaoa hvdpavx‚€ cx‚ta€h O `>€ac€k hvdpavx‚€ vzaaov g vza}el @aua}avk ‡ N€a}avk }aptavate€q w€{avve€x‚t (Matme-Ka~am„x‚t ‡ Gk€aox‚t) pataer fbx}aw€{x‚iuav pva€a~x€x‚iux‚vve€k fa€catavh ] bavkta e€ka}a€dve€k aok~ ta}vaox‚iuatb : ?xvo€e vzaaove€v ev] 1. Denavel ~€ak ‡ pau e€ka}a€dve€k ckelk„ve€h Gk€aok ta€fk ‡ Matme-Ka~am„k ~e€abe€ual ‡ fa€cavel ~e€{kvve€k}] fbx}aw€{aukv x‚€e€k oa|a~a€tav ptx‚iux‚vve€h: 2. >€ac€k ta}vaokve€k cx€naox‚iuav a€dux‚v„x‚t twaoel fbx}aw€{aukv vx€ z€xdx‚ove€ (fbx}aw€{aukv x‚rex‚uve€ ‡ x‚rkve€):   1 2 B C F G L M g h € ‹ Œ   ™ š ž Ÿ ² ³ ¸ º ¼ ½  " # 7 8 C D I K M N Y Z ^ _ e f | } €  ‰ Š “ ” ™ š ¤ ¥ ® ¯ ° ± ¹ º Ê Ë Õ Ö Ø Ù å æ ê ë ÷ ù     % & . / @ A J K Ù 61.1. 5€ox‚ tk{afcaukv satba€ve€k oaftaoe€zx‚t 1.1.1.5€ox‚ }aptavate€q w€{avve€x‚t ~e€{kvve€k} fbx}aw€{aukv zxevkalk ~e€abe€ual ckelk„ve€k fa€cax‚t, ‡ 1.1.2. 5€ka}a€dve€k` fbx}aw€{aukv x‚€e€k (bkfve}k) oa|a~a€tav ptx‚iux‚vve€k fa€cax‚t: 2.1. 5|alefx‚ fbx}aw€{aukv x‚rex‚uk p€aa€aox‚t: 2.2. Dk{afcaukv fbx}aw€{aukv x‚rkve€k twaox‚t (N€a}av-@aua}av): . ¢ £ ° ± ´ µ º » Á Â Ç È Ñ Ò å æ é ê ÷ ø ü ý    # $ - . / 0 B C S T X Y v w ‰ Š  Ž ¬ ­ ¹ º Æ Ç  F1. N€ak ‡ pau e€ka}a€dve€k ckelk„ve€h Gk€aok ta€fk ‡ Matme-Ka~am„ vapavck zatx‚iuav, twaox‚uive€k ‡ a~avdx‚uive€k, fbx}aw€{aukv zxevkalk ~e€abe€ual ohvdlauv~ev, kvyze} va‡ oba€ela~~ev v€av` fbx}aw€{aukv x‚€e€k oa|a~a€tav ptx‚iux‚vve€h: 2. >€ac€k ta}vaokve€k cx€naox‚iuav a€dux‚v„x‚t otwao~ev fbx}aw€{x‚iuav fa€catav vx€ z€xdx‚ove€ (fbx}aw€{aukv x‚rex‚uve€ ‡ x‚rkve€):     & ' + , 2 3 d e m n t u ~ ’ “ – — ž Ÿ ¶ · À Á Ì Í Ö × Ø Ù á â ò ó ú û ý þ    6 7 A B K L N O P Q W X ` a r s | } = N€a}avk ‡ @aua}avk 20 e€ka}a€dve€h, eraoav ƒx€qaceve€h  ! # % & 3 4 ; < Q 6bx}aw€{x‚iuav xlx€k pktvaoav de€aoaa€ve€h, }aptavate€q w€{avve€k bvaoyx‚iux‚vh   ! " ' ( * + 7 8 ; < A C " :x‚|valk}ve€k «1}za€ef» aox‚tb @? j @aua}av/ 12/12 O. Ca€a€azek ƒ., 3ux‚t€k, @aua}av, 3102E Q X d % 1. Tara„akaoav fa€catav a}xkaka «1zacauk ox€zx‚}» (N€a}av) 3x€nhvoe€ve€h` 1. «2a }aptavve€» wapx‚ui ypeazvdxr @? 6 9 ? ˆ ” ˜ õ  1|kv„vxr le|vawma€p O R>€ac€k wapa|x‚ve€v ev n€ac€k ik€am mtbe€h ‡ v€av wapa|x‚ve€h, ve€a|ual` ik€am patauv„ve€h, pux‚€avxve€k, |e}x€avve€k, }€sa€avve€k, iavca€avve€k ‡ fbx}aw€{aukv …ze€ax€ve€k pasamx€dve€h, kvyze} va‡ eraoav l€a~atk{xve€< h ‡ l€ac€xrve€h: >€ac€k wapa|x‚ve€h n€ack k€aoavatav te{ hvdc€o~an w€{avve€k bvaoyx‚iuav tx 40%-v ev oaftelx‚:      ' ( - . ; < A B K L X Y ` a g h p q u v z { } ~ ‚ ƒ ‹ Œ  ‘ › œ ¥ ¦ © ª ¬ ­ µ · ¹ º Ñ Ò Ý Þ ã ä æ ç ë ì ð ñ ó ô ÿ     # $ ) * ó "11: 9k€am w€{avve€x‚t twaox‚iaukv ‡ fbx}aw€{aukv c€a~yx‚iux‚v x‚vexr oa|x‚uve€k ~e€ pavx‚t ‡ „aefac€x‚t: 12: 9k€am mtbe€k o€ix‚t` miavelx‚ ik€am w€{avve€k fbx}aw€{aukv ‡ twaox‚iaukv c€a~yx‚iux‚vh: 13: 9k€am w€{avve€k c€a~yx‚iuav miavx‚t:   * + 2 3 O P T U f g s t { | € ¥ ¦ » ¼ Ï Ð Ô Õ Ú Û Þ ß Í R1. 32-40 eraoav kv„vaoa|a~a€tav ta€tkvve€ ‡ ta€faukv/vapavcaukv kwmavx‚iux‚vve€, ve€a|ual` ik€am w€{avve€x‚t bvao~xr givko ƒx„€ata}vx‚iux‚vve€h; 2. 24-30 pux‚€ave€ ‡ pux‚€avxve€; 3. 40-50 |e}x€avve€, }€sa€avve€, ƒabe€; 4. 18-22 iavca€avve€; 5. 20-24 6<D-ve€ (eraoav pe|x‚}ahvoe€x‚iux‚vve€, |adkxhvoe€x‚iux‚vve€, ~eb-oau„e€); 6. 10-12 fbx}aw€{aukv …ze€ax€ve€ ‡ cx€naoalx‚iux‚vve€; 7. Tara„akaoav l€ac€x‚iuatb fbar~xr e€ka}a€dve€k aok~ mtbe€:  # $ ) * / 0 O P T U ^ _ c d i j € Ž  ¥ ¦ ­ ® ´ µ Æ Ç Ë Ì Ï Ð Ò Ó × Ø Þ ß ð ñ õ ö   ) * . / 5 6 ? @ K L _ ` i j m n p q v w … † š ›  ž ¯ ° µ · ¹ º Æ Ç ¡ Â31.1. ?aftel ik€am w€{avve€k zataoav, sa€a€azeaoav ‡ aul twaox‚iaukv oxixrve€k` iavca€avve€k, fbx}auckve€k, mxpavxk, afcaukv ƒx„€ata}vx‚iux‚vve€k a~avdx‚uive€k ‡ oev}aoe€zk, pux‚€ave€k ‡ pux‚€avxve€k, |e}x€avve€k ‡ aul eviaoa|x‚~an„ve€k bafa: 32.1. ?€iel ik€am w€{avve€k l€ac€xrve€kv, blxce€ve€kv ‡ e€ka}a€dve€kv` ik€am w€{avve€k ~e€abe€ual patazaa}mav tx‚lktedka vux‚ie€ }ernelx‚ vzaaox~: 32.2. =x€p€da~x‚iux‚v €atad€el ‡ o€iel eraoav kv„vaoa|a~a€tav ta€tkvve€kv fbx}aw€{aukv eviaoa|x‚~a„ve€k fa€catav ~e€abe€ual: 32.3. ?€iel qe|ve€e rata€doav ‡ oavav fbx}aw€{aukv na|aux‚iux‚vve€k miavtav ~e€abe€ual: 33.1. Dx‚lktedka vux‚ie€k }ernx‚t (pe|x‚}a†klt, feox‚uve€, pxd~anve€, pax‚o ~eb-oau„, Nkokzedkauk pxd~anve€) (@1E-NP1Q-1F3<-LHRM) 33.2. H‚rex‚uk, „a€efve€k, bx‚oleve€k (@1E-NP1Q-1F3<-LHRM) p€aa€aox‚t ‡ a€anx‚t: 33.3. =xpa€a€aoav, c€a†kkk ‡ lx‚}avoa€yaoav ƒa|axvve€k/x‚apavde}ve€k oaftaoe€zx‚t: 33.4. 6bx}aw€{x‚iuav fa€catav ~e€abe€ual patajxrx~k oaftaoe€zx‚t: 33.5. 9k€am w€{avve€k twaox‚iaukv c€a~yx‚iuav tenatavv x‚rr~an a|a{a€ox‚iux‚vve€k ƒaieik twaox‚t` O;D-e€kv, ta€faukv ‡ zeaoav kwmavx‚iuav ta€tkvve€kv ve€oauavelx‚ pata€:    ) * , - O P X Y ] ^ k l „ … “ ” š › ¡ ¢ ­ ® Å Æ Ì Í Õ Ö Ú Û ó ô       " # , - / 0 6 7 < > @ A G H L M R S W X [ \ u v € ž Ÿ   ¢ ® ¯ ² ´ º » Ò Ó Ù Ú ß à é ê ÿ     ! * + 3 5 I J ^ _ k l o p „ … Ž  ² ³ · ¸ ½ ¾ × Ø ß à å æ   $ % = > A B L M _ ` a b i j { | ‹ Œ – — › œ ¥ ¦ ¹ º Ä Å Î Ï Ò Ó é ê ù ú þ ÿ   6 7 A B Y Z ` a € … † ‹ Œ › œ  <>€ac€k hvdpavx‚€ vzaaoav g a€anaw€{avx‚t Gk€aok ta€fh (@aua}av) ‡ Matme-Ka~am„k vapavch (N€a}av)~e€anel hvdpavx‚€ c€a~ky baftatwaox‚iaukv ‡ fbx}aw€{aukv cxx‚: Fzaaove€v ev` 1. ?az pa}ael o€i~an ‡ x€aoa~x€x‚t x‚vexr ta€faukv ik€am mtbe€k pe` miavelx‚ ‡ fa€cavelx‚ Gk€aok ta€fk ‡ Matme-Ka~am„ vapavck twaox‚iaukv ‡ fbx}aw€{aukv a€je„ve€h: 2. <auvx€ev miavel Gk€aok ta€fk ‡ Matme-Ka~am„ vapavcvk twaox‚iaukv ‡ fbx}aw€{aukv a€je„ve€h:     # $ - . 4 5 ^ _ y z ˜ ™ ° ± È É Ñ Ò × Ø æ ç ï ð ÷ ø    O P W X ] ^ j k w x ~ ¯ ° · ¸ ½ ¾ ŽMaptav~an vzaaove€kv pa}velx‚ pata€ vamae}~x‚t g k€aoavavel pe‡ual cx€nxrx‚iux‚vve€h] a) xy-vux‚iaoav fbx}aw€{aukv zxevkalk ‡ a€je„ve€k „a€efac€x‚t; b) e€ka}a€d awmax‚jk ‡ patauv„ve€x‚t fbx}aw€{aukv na|aux‚iux‚vve€ tax‚xrve€k ~e€aza€a}x‚t; c) >€ac€k a€dux‚v„ve€k pav€auvatav awmaav„ve€: >€ac€k w€{vaove€x‚t vamae}~x‚t g k€aoavavel pe‡ual oxvo€e cx€nxrx‚iux‚vve€h] a) 3x€nxrx‚iux‚v 1- @avdkzx‚t n€ac€k wapac€ck| oxrte€k pe 3x€nxrx‚iux‚v 2 - Hy vux‚iaoav fbx}aw€{aukv a€je„ve€k „a€efac€x‚t ‡ d€av ~e€abe€ual x‚}x‚tva}k€x‚iux‚v b) 3x€nxrx‚iux‚v 3 - 5€ka}a€d awmax‚jk pata€ g„}ox‚€}aa~a€x‚iuav ~e€abe€ual pataer ta}vackaoav da}hviave€k avoax‚t: 3x€nxrx‚iux‚v 4 6bx}aw€{aukv na|aux‚iux‚vve€k tax‚x<M rve€k hv€x‚iux‚v] na|aux‚iux‚vve€k x€aok ‡ ta€oekvck ietave€x~ ~e€aza€a}elx‚ vzaaox~ 3x€nxrx‚iux‚v 5 Dk{}aptavaukv bvazapzavaoav pa€e€k ~e€abe€ual k€afeox‚iuav ba€q€ax‚t: 3x€nxrx‚iux‚v 6 - Dk{}aptavaukv ƒxmhtb|vtav ‡ pavdx‚€jxraoavx‚iuav ietave€x~ da}hvia e€ka}a€dve€k pata€: 3x€nxrx‚iux‚v 7 - 6bx}aw€{aukv x‚rkve€k ‡ tk{}aptavaukv fbx}aw€{aukv ƒaieive€k twaox‚t: 3x€nxrx‚iux‚v 8 - Oa~x‚wk ‡ T~etx Ta€ilkk fbx}aw€{aukv e}a€jav ~au€e€x‚t wabai…€uaok oaftaoe€zx‚t: 3x€nxrx‚iux‚v 9 - Dwao~an fbx}aw€{aukv ƒaieive€k pktav ~€a e€ka}a€dve€k ta}vaox‚iuatb ƒxmada€q x‚€e€k ƒx€qa€ox‚t: c) 3x€nxrx‚iux‚v 10- 6bx}aw€{aukv vux‚ie€k zac€x‚iux‚v ‡ a€anx‚t: 3x€nxrx‚iux‚v 11- Dwao~an fbx}aw€{aukv ƒaieive€k pav€auvax‚t a~avdaoav ‡ gleo€xvaukv 6<D-ve€k a€be€ cx€nk„ve€k …cvx‚iuatb: 3x€nxrx‚iux‚v 12- >€ac€k pata€ b{{aukv pa~el~ank twaox‚t: 3x€nxrx‚iux‚v 13 - 45@?-x‚t (4klk{av, Oa~x‚w) ereoa~aoav avoux‚ve€k bax‚t: 3x€nxrx‚iux‚v 14 ->€ac€k ~e€abe€ual ~a~e€ac€aoav †kltk za€a}x‚t: 3x€nxrx‚iux‚v 15 - @atacx€naox‚iuav q‡ayaƒe€k ~e€abe€ual eraoav kwmavx‚iux‚vve€k pe pavdkzx‚tve€k ‡ „vva€ox‚tve€k oaftaoe€zx‚t: 3x€nxrx‚iux‚v 16- 6bx}aw€{aukv vx€x‚iux‚vve€k lx‚}abavtav xlx€x‚t patacx€naox‚iuav ietaux~ ta€faukv/vapavcaukv ‡ eraoav l€a~atk{xve€k pavdkzx‚tve€k oaftaftaoe€zx‚t: ÿ‚KM èO©\P©QjS‘hRo I‹çB—½ œø«s»ÌŽâÁ[ók/þ?S cccÖÖ–™ –PK!éÞ¿ÿ[Content_Types].xml¬‘ËNÃ0E÷Hüƒå-Jœ²@%é‚ÇŽÇ¢|Àș$Éز§Uû÷LÒTB¨ l,Ù3÷ž;ãr½µÃ˜œ§J¯òB+$ëG]¥ß7OÙ­V‰M ŠÔ¯À›™ÝõN‘›¸DJ¥›++2„a,/ó”$ðnÄEŒ<ŠñÊPà#г•ÕJe}%Æ4 P‚cP{g4¢!A}­2Øʕw<&Jꁐ‰žVM ƒT5BNe› tˆY3€y†ü¨OŽU€– ^4ƒŠù V¶®®àÍLˆ©²%¹®ùËä2áÁª™SŒŤÕn­qe§ÐoLÍã:N»S-ôCðÔÚRÖYënT[¹ÎÈþœ×Ý®Ô+5_Ò¿6gs£ÕjÕ™-V©ٟµ9üFe½¶½êà ÈâësøZk»Ý^wðdñësøî•ÆzÍÅPÄhr0‡Öív3ídÄÙ /|à• >CA6Ù¥§ñD-ʵ?ࢠdXÑ©iJF8„,nãx (ÖàM‚KoìP(ç†ô\H†‚¦ª¼Ÿb¨ˆ™¾WÏ¿}õü)zõüÉÉÃg'8yôèäá÷V—#x'ã²à˯?ùýËÑoO¿zùø3?^–ñ?÷ÑO?~êBÍ,zñù“_ž=yñÅÇ¿~óØßxP†÷iL$ºMŽÐ>Á7CŒk9ˆóIô#L nêŽŠàí)f>\‹¸äÝÐ<|Àë“Ž­½HLõÌ|3Šà.ç¬Å…—€›z®ÃýI2öO.&eÜ>Ƈ¾¹Û8qBۙ¤Ð5ó¤t¸oGÄ1sáDá1IˆBú? ÄãÝ}J^wi(¸ä#…îSÔÂÔKIŸœDš Ý 1ÄeêóBíp³{µ8óy½C]$fãû„94^Ç…cŸÊ>ŽY™ð[XE>#{S–q© ÒcÂ8ê ‰”>™;ü-ý&†~å û.›Æ.R(zàÓy s^Fîðƒv„ãԇíÑ$*cߓ¢íqåƒïr·Bô3Ä' Ã}'Üg7‚»tì˜4Kýf"<±¼N¸“¿½)abº ´t§SÇ4y]Ûfú¶ámÛnÛ°ˆùŠçÆ©f½÷/lÑ;x’쨊ù%êm‡~Û¡ƒÿ|‡^TËߗg­º´ÞØ½¶ÙyÇ 7Þ#ÊXOM¹%ÍÞ[Â4젖3‡NRÄÒ~êJ† ÜX`#ƒWPõ"œÂ¾½h%c™©K”r çE3ìÕ­ñ°÷Wö´Y×çÛ9$V»|h‡×ôp~Ü(Ô«ÆæL›O´¦,;ÙڕL)øö&“UµQKÏV5¦™¦èÌV¸¬)6çr ¼p 6agƒ`?,¯Ã±_O çÌÈPónc”‡ÅDᯠQæµu$ÂCbCä —Ø¬šØå)4çŸvÏæÈùØ,XÒÎ6¤ÅâüY’ä\ÁŒd<]M,)×KÐQ3hÔWë qÚ Fp҅Ÿq A“z/ˆÙ®‹B%l֞Y‹¦Hg7üYU…Ë‹ã”q*¤ÚÁ2²14¯²P±DÏdí_­×t²]Œžf²œk"ÿ˜j7´d4"¡*»4¢¹³Y'äED/¡›ˆ} áNµ?C*á´~€Û5ͶyåöÖ¬Ó”ï´ ÎŽc–F8ë–úv&¯8 7ý¤°Á<•Ìß¼¶çÎø‹r¥œÆÿ3Wôr7kC.wFºRš*âЅ҈†]ë¾é-pC ¯|¸b6ÿ r¨ÿ·5gu˜²†ƒ Ú§c$(,'*„ìA[2Ùw†²j¶ôX•,Sd2ªd®L­ÙrHX_÷Àu݃Aª›n’µƒ;îsVAƒ±Þ£”ëÍédÅÒikàïÞ¸Øb§Ní%tþæü&«ûlõ³òF<_#ˎè³]R-¯ gñk4²©ÞЄeàÒZk;֜ǫõÜ8ˆâ¼Ç0XìgR¸BúXÿ¨™ý^¡Ô>߇ފàóƒåAV_Ò] 2H7Hûkû;h“I«²Ôf;ÍZ¾X_ðFµ˜÷ÙÚ²eâ}N²‹M”;S‹Ivưõ[H5Döt‰ÂÐ(?‡˜À˜]åoQ|ð½·þf¿NÉžL¤{Âd׀§ÙO&í‚k³NŸa4’%ûd„èð8?Lز_Hò-²Ak1h…àšïÐà fx-jWËBxõláBÂÌ -»6j>ð},kÜúhxÛd­×º¸r¦Xòg([Âx?eޓϲ”Ùƒâkõ”©ã×S–1äÍ'|áŽ^=Óaѱ™nRvëÿÿPK! ѐŸ¶'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels„M Â0„÷‚wooÓº‘&݈ЭÔ„ä5 6?$Qìí ®,.‡a¾™i»—Éc2Þ1hª:é•qšÁm¸ìŽ@RN‰Ù;d°`‚Žo7íg‘K(M&$R(.1˜r'J“œÐŠTù€®8£Vä"£¦AÈ»ÐH÷u} ñ›|Å$½b{Õ–Pšÿ³ý8‰g/]þQAsم(¢ÆÌà#›ªLÊ[ººÄßÿÿPK-!éÞ¿ÿ[Content_Types].xmlPK-!¥Ö§çÀ6 0_rels/.relsPK-!ky–ƒŠtheme/theme/themeManager.xmlPK-!0ˆkÞÖtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐŸ¶' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ››ŒŒ f2ÍÙ@ ¶hOt dü©ñÒMbP?_*+‚€%,Áƒ„&ffffffæ?'ffffffæ?(è?)è?M \\Alfven\EVNMULTI3Ü´Cÿ€ ê odXXLetterÿÿÿÿDINU"p Ì èÿÀE!N SMTJHP Univep SMTJ` èIUPH"xœíÙË.Qðÿ¨ˆØt)’FÂ҂Iã2Úq ‘Q ,Є¶iÑ.YˆxÀKtélÅV<ßW&­ qýÿ&_Îé9sz&äÜzâ¶3Ù ž‰×O@ȗ7äJ•kC/÷i:ûr¹È¡÷-™fàÑGÛ7ÕmñqFUZö©iËH##ábõú§ß…ïŸèÿ2%œJޛ3J¥ÒKºªmcT"USs4Ô_õ¼Ô0Qé<‡…$±$élPô ˛?UU{X“tù?Àø@^é8Ô*iG¥ÂŸ÷ÖÒþr½ŸÙüDDDïñ殁‰ˆ~=ûÐ彃œìFÓ²'H™æËgÿlÉn5_.ߔœ–ô¡ër‡–­!+Ñï¦ÿ{êH>»[È¢f[tµÜø‚¨>o :y}èFxÏà V°XÇS2VdÜ^‘ÈbWòú9 =2®á~Ê/F?wYÿÛ4ly÷DDjʱbñÄb|~ÂJÆ,gª}èrüÔ¼³¯oûÃsCÓ5 ¶ÏoNºì³®û‹¶â•ãŒMZvÂy㫉ˆˆˆˆˆˆˆ=ºm^<r¡" dXX333333Ó?333333Ó?œ&œ<3U} g} mg} m+f} Ûf} $%f} m%f} Û?f} ÛEf} ¶*f} If} mj} f} m fúÀd €d¤`@¸ À=@D²@ D @ u@ ¤ ,ý Jý Jý bý Uý J!ý Jý Jý Jý cý cý cý ký Sý Sý S ý n¾"oooooooooooooo~ Rð?ý R ý P#ý PDý P$ý Q"ý a%ý \&ý Q'ý Q(ý Q)½ \2@[àÊø@Z0Pö@Z€V@e~ R@ý R ý P+ý PEý Q,ý Q*ý Q-ý \.ý Q/ý Q0ý Q1½ \1@ZëòZÁÿZ€V@e~ R@ý R ý Q2ý PFý P3ý Q4ý Q5ý \6ý Q7ý Q8ý Q9½ \(@ZcãoZànê@VŠÁ@e~ R@ý R ý Q:ý PGý Q;ý Q<ý Q=ý \>ý Q?ý Q@ý QA½ \2@Xá X= ×£ðò@~ TúÀ@e~ R@ý R ý QPý PQý QRý QOý QSý \Tý QUý QVý QW½ \1@XŒ¥XþX€V@e~ R@ý Rý QCý PHý QIý QBý QJý \Lý QKý QMý QN~ \0@ X43333¬ A½ X)tAX€V@e~ R@ý Rý QXý PYý QZý Q[ý Q\ý \}ý Q]ý Q^ý Q_½ ](@Yce1 Yš™™™LA~ YÁ@e~ R @ý Rý Paý Pbý Qcý Q`ý Qdý \eý Qfý Qgý Qh½ \.@X;¶äXK ITÁ@ e~ R$@ý Rý liý ljý lký llý loý lpý lqý lrý ls½ Q"@_  é@_ Î^€V@ eý nm¾$ ooooooolllQ__^e~ R&@ý Rý mtý muý mvý lwý l|ý l{ý lyý lzý lx~ Q2@ _ _ÐÌÌÌØWû@¾ Weý `n¾ ``` h# ip™4A ü % À À e× ± Ò4ÆÆÆÚÆÚÚÆÆ6Ò  >¼@dp™‹‹r™A  ™m å ggÿÿÿÿDÈÈ@ f2ÍÙ@ mvñw dü©ñÒMbP?_*+‚€%,Áƒ„&Ð?'Ð?(è?)è?¡" dXX333333Ó?333333Ó?œ&œ<3U} mh} Û @,,,,,,,, ,ý Iý Gý GHý ý GGý Fý Gý G×L´ >¶@‹‹ ™ÛggÿÿÿÿDÈÈ@ f2ÍÙ@ šy®} dü©ñÒMbP?_*+‚€%,Áƒ„&ffffffæ?'ffffffæ?(è?)è?¡"d333333Ó?333333Ó?œ&œ<3U} $ } $ } Û; ; ; ; ; ; ; ; ; , ; ; ; ; ; ; , , ,~ K0Pö@~ L€Ï A~ Lànê@LìQ¸…ÿò@~ L£9]~ LópZ Àe@ þYU~ NSu^ ÀU@ ÿ D À~ NH-A# ÍÌÌÌÍ3A ÿ %ÀÀ~ Oð† A~ N‹6@½ 1@1@ ~ Np‚A½ ;@;@ ~ N€„A½ 2@1@ ~ Nóú1½ ,@&@ # Mÿ)A ÿ % À À½ *@*@ # @V@ ÿ % À À# @U@ÿ % À À!Àe@ÿ D ÀD ÀÀU@ ý DÀ×*Ìh/1'$$$$=s  >¶@À‹‹À™ÛggÿÿÿÿDÈÈ@ þÿà…ŸòùOh«‘+'³Ù0ÄHPdt ˜ ¤ °¼ã Finance_AMMaryanaMicrosoft Macintosh Excel@€‰¡úV@Ð@v‹kD@Ð@úÑø~ÑþÿÕÍ՜.“—+,ù®0ô PXx €ˆ˜   ÔãHewlett-Packard Company FA Ranking scoresSheet2Sheet3 Ëèñòû !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿þÿÿÿÁÂÃÄÅÆÇþÿÿÿÉÊËÌÍÎÏþÿÿÿýÿÿÿýÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿRoot Entryÿÿÿÿÿÿÿÿ ÀFþÿÿÿWorkbookÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿc~SummaryInformation(ÿÿÿÿÀDocumentSummaryInformation8ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÈ