English Romanian Ukrainian Found spelling error? Select it with your mouse and press Ctrl+Enter

Formularul de solicitare a grantului

Autoritatea contractantă: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Programele Parteneriatului Estic de cooperare teritorială
Programul de cooperare teritorială Moldova-Ucraina

Referință: prima solicitare de propuneri

Data limită pentru prezentarea notelor de concept și a formularelor: 14 iulie, 2015


Vă rugăm să rețineți! E-training-ul este un instrument practic pentru a ghida, efectiv, potențialii solicitanți de-a lungul procesului de solicitare a finanțării, disponibil doar în scopuri de training.

În niciun caz nu ar trebui să fie considerat ca fiind un formular desăvârșit care trebuie să fie depus la Autoritatea de Management a EaPTC în conformitate cu procedura stabilită.

Salvare...
Denumirea acțiunii
Locul (locurile) de desfășurare a acțiunii
Numele solicitantului
Cetățenia solicitantului ?Statutul unei organizații trebuie să demonstreze că acesta a fost stabilit în conformitate cu legislația națională a țării în cauză și faptul că sediul central este situat într-o țară eligibilă. Orice organizație stabilită într-o altă țară nu poate fi considerată drept organizație locală eligibilă. Vezi notele de subsol din Ghidrul pentru solicitarea de propuneri.
ID-ul EuropeAid ?A se introduce dacă organizația este înregistrată în PADOR (Înregistrarea online a datelor potențialilor solicitanți). Pentru mai multe informații și pentru a vă înregistra, vă rugăm să vizitați http://ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/pador.
Contractul în curs /Numărul dosarului entității juridice ?În cazul în care un solicitant a semnat deja un contract cu Comisia Europeană și/sau a fost informat cu privire la Numărul Dosarului Entității Juridice. Dacă nu, scrieți "N/A".
Statutul juridic ?Exemplu: non-profit, organ guvernamental, organizație internațională
Co-solicitant ?Utilizați un rând pentru fiecare co-solicitant.
Entitatea afiliată ?Utilizați un rând pentru fiecare entitate afiliată

Datele de contact ale solicitantului pentru scopul acestei acțiuni

Adresa poștală
Numărul de telefon: (fix și mobil)
Numărul de fax
Persoana de contact pentru această acțiune
Adresa de email a persoane de contact
Adresa
Site-ul web al organizației
Autoritatea Contractantă trebuie să fie informată în scris cu privire la orice schimbare privind adresele, numerele de telefon, numerele de fax sau adresele de email. Autoritatea Contractanta nu va fi responsabilă în cazul în care aceasta nu poate contacta un solicitant.


Partea A. NOTA CONCEPTUALĂ1. Instrucțiuni pentru elaborarea notei conceptuale

Vă rugăm să rețineți că în cazul în care aceasta este o solicitare restrânsă, doar note conceptuale trebuiesc depuse în prima etapă (și nu formularul complet). În cazul în care este o slicitare deschisă, atât notele conceptuale cât și formuarul integral vor fi depuse în același timp.

Nu există un model specific pentru Nota conceptuală dar formular trebuie să asigure faptul că textul:

 • nu depășește 5 pagini complete (mărimea A4) sau caractere Arial, mărimea 10, cu margini de 2 cm, și spațiul 1 între rânduri;
 • furnizează informațiile solicitate în rubricile de mai jos, în ordinea în care este solicitat, și proporțional cu importanța sa relativă (a se vedea scorurile relevante stabilite în grila de evaluare și în Ghid);
 • furnizează informații complete (deoarece grila de evaluare se va aplica numai pentru informațiile din nota conceptuală);
 • este elaborată într-atât de clar pe cât e posibil pentru a face posibilă evaluarea sa.

1.1 Rezumatul acțiunii ?Pagina de titlu conform șablonului în pagina 1 ar trebui să fie, de asemenea, atașată

Vă rugăm să completați tabelul de mai jos, care nu ar trebui să depășească 1 pagină

Denumirea acțiunii
Locul de desfășurare a acțiunii
Durata totală a acțiunii luni
Finanțare UE solicitată (sumă)
Finanțarea UE solicitată ca procent din bugetul total al acțiunii (indicativ) %
Obiectivul (obiectivele) general(e) ale acțiunii
Obiectivul (obiectivele) specific(e) ale acțiunii
Grupul (grupurile) țintă ?"Grupurile țintă" sunt acele grupuri care vor beneficia direct de acțiune la nivelul scopului acțiunii.
Beneficiarii finali ?"Beneficiarii finali" sunt cei care vor beneficia de acțiune pe termen lung la nivelul societății sau sectorului pe larg.
Rezultate estimate
Activități principale

1.2 Descrierea acțiunii (maxim 1 pagină)

Vă rugăm să prezentați toate informațiile următoare:

 • Oferiți contextul pregătirii acțiunii.
 • Explicați obiectivele acțiunii date în tabelul din Secțiunea 1.1
 • Descrieți grupurile cheie de părți interesate, atitudinile lor față de acțiune și orice consultări purtate cu ele.
 • Specificați pe scurt tipul de activități propuse și precizați produsele și rezultatele aferente, inclusiv o descriere a legăturilor/relațiilor între grupurile de activități.
 • Menționați intervalul general de timp pentru acțiune și descrieți orice factor specific care a fost luat în considerare.

1.3. Relevanța acțiunii (maxim 3 pagini)

1.3.1. Relevanța obiectivelor/sectoarelor/temelor/priorităților psecifice ale solicitării de propuneri

Vă rugăm să prezentați toate informațiile următoare:

 • Descrieți relevanța acțiunii pentru obiectiv(e) și prioritatea (prioritățile) solicitării de propuneri.
 • Descrieți relevanța acțiunii pentru orice subteme/sectoare/domenii specifice, precum și orice alte cerințe specifice indicate în Ghidul pentru solicitare, de exemplu, proprietatea locală etc.
 • Descrieți care rezultate preconizate anume la care se face referire în Ghidul pentru solicitare for fi vizate.

1.3.2. Relevanța pentru nevoile și constrângerile particulare ale țării/țărilor, regiunii (regiunilor) și/sau sectoarelor țintă relevante (inclusiv sinergia cu alte inițiative ale UE și evitarea duplicării)

Vă rugăm să prezentați toate informațiile următoare:

 • Menționați clar situația specifică pre-proiect în țara/țările, regiunea/regiunile și/sau sectoarele relevante (includeți analiza datelor cuantificate acolo unde este posibil).
 • Furnizați o analiză detaliată a problemelor care urmează a fi soluționate prin acțiuni și modul în care sunt ele interconectate la toate nivelurile.
 • Faceți referință la orice planuri semnificate realizate la plan național, regional și/sau local relevant pentru acțiune și descrieți cum acțiunea e legată de astfel de planuri.
 • În cazul în care acțiunea reprezintă continuarea unei acțiuni anterioare, indicați în clar modul în care se intenționează ca aceasta să se bazeze pe activitățile/rezultatele acestei acțiuni precedente; faceți referință la principalele concluzii și recomandări cu privire la orice evaluări efectuate.
 • În cazul în care acțiunea este parte a unui program mai larg, explicați în mod clar cum se potrivește cu programul sau cum este coordonată cu acel program sau orice alt proiect planificat. Precizați potențialele sinergii cu alte inițiative, în special cele aparținând Comisiei Europene.

13.3. Descrieți și definiți grupurile țintă și beneficiarii finali, nevoile și constrângerile lor, și menționați cum va viza acțiunea aceste necesități

Vă rugăm să prezentați toate informațiile următoare:

 • Oferiți o descriere pentru fiecare dintre grupurile țintă și beneficiarii finali.
 • Identificați necesitățile și constrângerile fiecărui grup țintă și beneficiar final.
 • Demonstrați relevanța propunerii pentru necesitățile și constrângerile grupurilor țintă și ale beneficiarilor finali
 • Explicați de ce orice proces participativ asigurând participarea grupurilor țintă și a beneficiarilor finali.

1.3.4. Impactul transfrontalier

Indicați modul în care propunerea demonstrează caracterul transfrontalier, descriind modul în care cel puțin unul dintre următoarele criterii se aplică acțiunii: dezvoltare comună, personal comun, implementare în comun și / sau finanțare comună.Partea B. Formularul complet

A fi prezentat de către toți solicitanții
Pentru a reduce cheltuielile și deșeurile vă recomandăm să utilizați numai hârtie pentru fișierul Dvs. (fără dosare sau separatoare de plastic). Vă rugăm să folosiți, de asemenea. imprimare față-verso, dacă este posibil1. Informații generale

Referința Solicitării de propuneri
Denumirea solicitării de propuneri
Numele solicitantului
Numărul propunerii ?Pentru proceduri restrânse doar; în cazul în care Autoritatea contractantă a evaluat Nota conceptuală, ea informează solicitantul cu privire la rezultat și alocă un număr propunerii.
Denumirea acțiunii
Locul de desfășurare a acțiunii


2. Acțiunea ?Comisia de evaluare va face referință la informațiile oferite în Nota conceptuală cu privire la obiective și relevanța acțiunii.

2.1. Descrierea Acțiunii

2.1.1. Descrierea (maxim 13 pagini)

Oferiți o descriere a acțiunii propuse, inclusiv toate informațiile solicitate mai jos, făcând referire obiectivul general (obiectivele generale) și obiectivul specific (obiectivele specifice), produsele și rezultatele descrise în Nota conceptuală:

 • Explicați rezultatele concrete așteptate, precizând modul în care acțiunea va îmbunătăți situația grupurilor țintă și a beneficiarilor finali, precum și capacitățile tehnice și manageriale ale grupurilor țintă și/sau orice co-solicitanți și entitate afiliată (entități afiliate) la nivel local.
 • Identificați și descrieți în detaliu fiecare activitate (sau pachet de lucru) care urmează a fi întreprinsă pentru a produce rezultate, justificând alegerea activităților și specificând rolul fiecărui co-solicitant și entități afiliate (și asociați sau contractori sau sub-beneficiarii unde este cazul) în activități. Nu repetați planul de acțiuni care urmează a fi furnizate în secțiunea 2.1.3, ci demonstrați coerență și consistență cu privire la conceptul proiectului. În special, enumerați orice publicații propuse.
 • În cazul în care sprijinul financiar este permis de Ghidul solicitantului, solicitanții care doresc să ofere sprijin financiar părților terțe trebuie să definească, în conformitate cu condițiile stabilite de Ghidul solicitantului, obiectivele și rezultatele care trebuiesc obținute cu sprijinul financiar, diferitele tipuri de activități eligibile pentru sprijin financiar, pe baza unei liste fixe, tipurile de entități eligibile sau categoriile de persoane care pot beneficia de sprijin financiar, criteriile pentru selectarea acestor entități și oferirea sprijinului financiar, criteriile pentru determinarea cuantumului exact de sprijin financiar pentru fiecare a treia entitate și suma maximă care poate fi acordată.

2.1.2. Metodologia (maxim 5 pagini)

Descrieți în detaliu:

 • metodele de implementare și justificarea unei astfel de metodologii;
 • în cazul în care acțiunea continuă o acțiune anterioară, descrieți modul în care acțiunea intenționează să se bazeze pe rezultatele acțiunii anterioare (prezentați principalele concluzii și recomandări ale oricăror evaluări efectuate);
 • în cazul în care acțiunea este parte a unui program mai larg, explicați cum aceasta corespunde acestui program sau este coordonată cu acest program sau orice alt proiect planificat posibil (vă rugăm să specificați potențialele sinergii cu alte inițiative, în special cu cele ale Uniunii Europene);
 • proceduri de follow up și evaluarea internă/externă;
 • rolul și participarea la acțiune a diferiților actori și părți interesate (co-solicitant (co-solicitanți), entitate afiliată (entități afiliate), grupuri țintă, autorități locale etc.), precum și motivele pentru care aceste roluri le-au fost atribuite;
 • structura organizațională și echipa propusă pentru implementarea acțiunii (pe funcții: nu e necesar să includeți numele persoanelor);
 • principalele mijloace propuse pentru implementarea acțiunii (echipament, materiale și rechizite care urmează a fi achiziționate sau închiriate);
 • atitudinile părților interesate față de acțiune în general și activități în particular;
 • acțiunile planificate pentru a asigura vizibilitatea acțiunii și a finanțării UE.

2.1.3. Durata și planul indicativ de acțiuni pentru implementarea acțiunii (maxim 4 pagini)

Durata acțiunii va fi <X> luni.

Solicitanții nu trebuie să ofere o data specifică de început pentru implementarea acțiunii, ci doar să facă referință la "luna 1", "luna 2" etc.

Solicitanții sunt sfătuiți să își bazeze durata estimată a fiecărei activități și perioada totală pe durata cea mai probabilă, și nu pe cea mai scurtă durată posibilă, luând în considerare toți factorii relevanți care pot afecta calendarul de implementare.

Activitățile cuprinse în planul de acțiuni ar trebui să corespundă celor descrise în detaliu în secțiunea 2.1.1. Organul de implementare trebuie să fie ori solicitanții, ori oricare din șirul de entitate afiliată (entitățile afiliate), asociați sau subcontractanți. Orice luni sau perioade intermediare fără activități trebuie să fie incluse în planul de acțiuni și numărate pentru calcularea duratei totale estimate a acțiunii.

Planul de acțiuni pentru primele 12 luni de implementare ar trebui să fie suficient de detaliate pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra pregătirii și implementării fiecărei activități. Planul de acțiuni pentru fiecare dintre anii următori poate fi mai general și ar trebui să enumere numai activitățile principale propuse pentru acei ani. În acest scop, el trebuie să fie împărțit în perioade de șase luni (NB: Un plan de acțiuni mai detaliat pentru fiecare an ulterior trebuie să fie depus înainte ca orice noi plăți de pre-finanțare să fie primite în conformitate cu articolul 4.1 din Condițiile speciale ale contractului de finanțare).

Planul de acțiuni va fi elaborat utilizându-se următorul format:

Luna Semestru
Activitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 Organul care se ocupă de implementare
1 Pregătire
Executare

2.1.4. Durabilitatea acțiunii (minim 3 pagini)

Furnizați toate informațiile cerute mai jos:

 • Descrieți impactul preconizat al acțiunii cu date cuantificate acolo unde este posibil, la nivel tehnic, economic, social și de politici (va duce aceasta la îmbunătățirea legislației, a codurilor de conduită, a metodelor etc?).
 • Descrieți un plan de diseminare și posibilitățile de copiere și extindere a rezultatelor acțiunii (efectele de multiplicare), indicând în mod clar orice canal de diseminare vizat.
 • Furnizați o analiză detaliată a riscurilor și un plan de urgență. Acesta ar trebui să includă o listă de riscuri asociate fiecărei acțiuni propuse, însoțită de măsuri corespunzătoare de atenuare. O analiză de risc bună va include o serie de tipuri de riscuri, inclusiv riscuri fizice, de mediu, politice, economice și sociale.
 • Descrieți principalele precondiții și presupuneri pe parcursul fazei de implementare și după aceasta.
 • Explicați modul în care acțiunea va fi făcută sustenabilă după finalizare. Aceasta poate include activități necesare de follow-up, strategii de tip built-in, proprietate, plan de comunicare etc. Faceți distincția între patru tipuri de durabilitate:
  a. Durabilitate financiară: de exemplu, finanțarea activităților follow-up, surse de venituri pentru acoperirea tuturor costurilor viitoare de operare și mentenanță.
  b. Durabilitatea instituțională: de exemplu, structuri care ar permite ca rezultatele acțiunii să continua să existe după încheierea acțiunii, consolidarea capacităților, acordurile și "dreptul de proprietate" locală asupra rezultatelor proiectului.
  c. Durabilitatea nivelului de politici: de exemplu, în cazul în care este posibil, impactul structural (legislația îmbunătățită, consistență cu cadrele existente, coduri de conduită sau metode).
  d. Durabilitatea mediului: ce impact va avea acțiunea asupra mediului - au fost puse condiții pentru a se evita efectele negative asupra resurselor naturale de care acțiunea depinde și asupra mediului natural mai larg?

2.1.5. Cadrul logic

Vă rugăm să completați Anexa C la Ghidul solicitantului.


2.1.6. Buget, suma cerută de la Autoritatea contractantă și alte surse de finanțare preconizate

Completați Anexa B la Ghidul solicitantului pentru a oferi informații cu privire la:

 • bugetul acțiunii (foaia de lucru 1), pentru întreaga durată a acțiunii și pentru primele ei 12/dacă mai multe, specificați, luni;
 • justificarea bugetului (foaia de lucru 2), pentru întreaga durată a acțiunii, și
 • suma cerută de la Autoritatea contractantă și alte surse preconizate de finanțare pentru acțiune pe întreaga durată (foaia de lucru 3).

Pentru mai multe informații, a se vedea Ghidul solicitantului de finanțare.

Vă rugăm să țineți cont de faptul că costurile acțiunii și contribuția cerută de la Autoritatea contractantă trebuiesc expuse în Euro.

2.2.1. Experiența solicitantului

Aceste informații vor fi utilizate pentru a evalua dacă aveți experiență suficientă și stabilă referitor la acțiunile de gestionare în același sector și de o amploare comparabilă cu cea pentru care se solicită o finanțare.

i) Pentru acțiuni similare

Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a acțiunilor din același sector și de o amploare comparabilă cu cea pentru care este solicitată o subvenție, gestionată de organizația dumneavoastră în ultimii trei ani.

Maxim 1 pagină per acțiune.

Numele solicitantului
Denumirea proiectului
Locul de desfășurare a acțiunii Costul acțiunii (Euro) Rolul acțiunii Donatorii acțiunii (nume) ?Dacă donatorul este Uniunea Europeană sau un Stat-membru UE, vă rugăm să specificați linia bugetară a UE, FED sau Statul-membru UE. Suma cu care contribuie (donatorul) Date

Obiective și rezultate ale acțiunii

ii) Alte acțiuni

Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a altor acțiuni gestionate de către organizația Dvs. în ultimii trei ani.

Maxim 1 pagină per acțiune și maxim 10 acțiuni.

Numele solicitantului
Denumirea proiectului
Locul de desfășurare a acțiunii Costul acțiunii (Euro) Rolul acțiunii Donatorii acțiunii (nume) ?Dacă donatorul este Uniunea Europeană sau un Stat-membru UE, vă rugăm să specificați linia bugetară a UE, FED sau Statul-membru UE. Suma cu care contribuie (donatorul) Date

Obiective și rezultate ale acțiunii

2.2.2. Experiența co-solicitantului (co-solicitanților) (dacă este cazul)

Aceste informații vor fi utilizate pentru a evalua dacă aveți experiență suficientă și stabilă referitor la acțiunile de gestionare în același sector și de o amploare comparabilă cu cea pentru care se solicită o finanțare.

i) Pentru acțiuni similare

Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a acțiunilor din același sector și de o amploare comparabilă cu cea pentru care este solicitată o subvenție, gestionată de organizația dumneavoastră în ultimii trei ani.

Maxim 1 pagină per acțiune.

Numele co-solicitantului
Denumirea proiectului
Locul de desfășurare a acțiunii Costul acțiunii (Euro) Rolul acțiunii Donatorii acțiunii (nume) ?Dacă donatorul este Uniunea Europeană sau un Stat-membru UE, vă rugăm să specificați linia bugetară a UE, FED sau Statul-membru UE. Suma cu care contribuie (donatorul) Date

Obiective și rezultate ale acțiunii

ii) Alte acțiuni

Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a altor acțiuni gestionate de către organizația Dvs. în ultimii trei ani.

Maxim 1 pagină per acțiune și maxim 10 acțiuni.

Numele co-solicitantului
Denumirea proiectului
Locul de desfășurare a acțiunii Costul acțiunii (Euro) Rolul acțiunii Donatorii acțiunii (nume) ?Dacă donatorul este Uniunea Europeană sau un Stat-membru UE, vă rugăm să specificați linia bugetară a UE, FED sau Statul-membru UE. Suma cu care contribuie (donatorul) Date

Obiective și rezultate ale acțiunii

2.3. Experiența entității (entităților) afiliate (dacă este cazul)

Aceste informații vor fi utilizate pentru a evalua dacă aveți experiență suficientă și stabilă referitor la acțiunile de gestionare în același sector și de o amploare comparabilă cu cea pentru care se solicită o finanțare.

i) Pentru acțiuni similare

Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a acțiunilor din același sector și de o amploare comparabilă cu cea pentru care este solicitată o subvenție, gestionată de organizația dumneavoastră în ultimii trei ani.

Maxim 1 pagină per acțiune.

Numele entității afiliate
Denumirea proiectului
Locul de desfășurare a acțiunii Costul acțiunii (Euro) Rolul acțiunii Donatorii acțiunii (nume) ?Dacă donatorul este Uniunea Europeană sau un Stat-membru UE, vă rugăm să specificați linia bugetară a UE, FED sau Statul-membru UE. Suma cu care contribuie (donatorul) Date

Obiective și rezultate ale acțiunii

ii) Alte acțiuni

Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a altor acțiuni gestionate de către organizația Dvs. în ultimii trei ani.

Maxim 1 pagină per acțiune și maxim 10 acțiuni.

Numele entității afiliate
Denumirea proiectului
Locul de desfășurare a acțiunii Costul acțiunii (Euro) Rolul acțiunii Donatorii acțiunii (nume) ?Dacă donatorul este Uniunea Europeană sau un Stat-membru UE, vă rugăm să specificați linia bugetară a UE, FED sau Statul-membru UE. Suma cu care contribuie (donatorul) Date

Obiective și rezultate ale acțiunii


3. Solicitantul

Numărul ID-ului EuropeAid ?Acest număr este disponibil pentru o organizație care înregistrează datele sale în PADOR. Pentru mai multe informații și pentru a vă înregistra, vă rugăm să accesați http://ec.europa.eu/europeaid/node/1100
Informația NU este obligatorie pentru această solicitare de propuneri, dar este încurajată.
Numele organizației

3.1. Identitatea

Datele de contact ale solicitantului pentru scopul acestei acțiuni
Numărul dosarului entității juridice ?Dacă solicitantul a semna deja un contract cu Comisia Europeană.
Abreviere
Numărul de înregistrare (sau echivalentul acestuia)
Data înregistrării
Locul înregistrării
Adresa oficială a înregistrării
Țara înregistrării
Site-ul web și adresa de email ale organizației
Numărul de telefon: prefixul țării + prefixul orașului + numărul
Numărul de fax: prefixul țării + prefixul orașului + numărul

Autoritatea Contractantă trebuie să fie notificată cu privire la orice modificare referitoare la adrese, numere de telefon, numere de fax și adrese de email, în special. Autoritatea Contractantă nu va fi responsabilă în cazul în care aceasta nu poate contacta un solicitant.

3.2. Profil

Statutul juridic
Scop lucrativ
ONG
Bazat pe valori ?Vă rugăm să alegeți doar un singur set de valori.
Are organizația Dvs. legături cu o altă entitate? Vă rugăm să specificați ID-ul EuropeAid:

3.2.1. Categorie

Categoria ?Vă rugăm să specificați (1) sectorul din care face parte organizația Dvs., așa cum este definită în statutul său (sau documentul echivalent): publică (înființată și/sau finanțată de către un organ public) sau privată (înființată și/sau finanțată de către o entitate privată); (2), în coloana corespunzătoare, categoria din care face parte organizația Dvs. (doar o singură opțiune).

Public

Public Administration
Decentralised representatives of Sovereign States
International Organisation
Judicial Institution
Local Authority
Implementation Agency
University/Education
Research Institute
Think Tank
Foundation
Association
Media
Network/Federation
Professional and/or Industrial Organisation
Trade Union
Cultural Organisation
Commercial Organisation

Privat

Implementation Agency
University/Education
Research Institute
Think Tank
Foundation
Association
Media
Network/Federation
Professional and/or Industrial
Organisation
Trade Union
Cultural Organisation
Commercial Organisation
Other Non-State Actor

3.2.2. Sector (sectoare) ?Vă rugăm să bifați căsuța pentru fiecare sector în care organizația Dvs. a fost activă în ultimii 7 ani. Sectoarele provin de pe lista CAD creată de OCDE.

11. Education
111. Education, level unspecified
Education Policy & Admin. Management
Education Facilities And Training
Teacher Training
Educational Research
112. Basic education
Primary Education
Basic life skills for youth and adults
Early childhood education
113. Secondary education
Secondary education
Vocational Training
114. Post-secondary education
Higher Education
Advanced Tech. & Managerial Training
12. Health
121. Health, general
Health Policy & Admin. Management
Medical education/training
Medical Research
Medical Services
122. Basic health
Basic Health Care
Basic Health Infrastructure
Basic Nutrition
Infectious Disease Control
Health Education
Health Personnel Development
13. Population programmes
130. Population polices/programmes and reproductive health
Population Policy And Admin. Mgmt
Reproductive Health Care
Family planning
Std Control Including HIV/Aids
Personnel development for population & reproductive health
14. Water Supply and Sanitation
140. Water supply and sanitation
Water Resources Policy/Admin. Mgmt
Water Resources Protection
Water supply & sanitation — Large systems
Basic drinking water supply & basic sanitation
River Development
Waste Management/Disposal
Education & training in water supply and sanitation
15. Government and Civil Society
151. Government and civil society, general
Economic and development policy/planning
Public sector financial management
Legal and judicial development
Government administration
Strengthening civil society
Elections
Human Rights
Free Flow Of Information
Women’s equality organisations and institutions
152. Conflict prevention an resolution, peace and security
Security system management and reform
Civilian peace-building, conflict prevention and resolution
Post-conflict peace-building (UN)
Reintegration and SALW control
Land mine clearance
Child soldiers (prevention and demobilisation)
16. Other Social Infrastructure and Service
160. Other Social Infrastructure and Service
Social/welfare services
Employment policy and admin. mgmt.
Housing policy and admin. management
Low-cost housing
Multisector aid for basic social services
Culture and recreation
Statistical capacity building
Narcotics control
Social mitigation of HIV/AIDS
21. Transport and Storage
210. Transport and storage
Transport Policy & Admin. Management
Road Transport
Rail Transport
Water Transport
Air Transport
Storage
Education & Training In Transport & Storage
22. Communications
220. Communications
Communications Policy & Admin. Mgmt
Telecommunications
Radio/Television/Print Media
Information and communication technology (ICT)
23. Energy
230. Energy generation and supply
Energy Policy And Admin. Management
Power Generation/Non-Renewable Sources
Power Generation/Renewable Sources
Electrical Transmission/Distribution
Gas distribution
Oil-Fired Power Plants
Gas-Fired Power Plants
Coal-Fired Power Plants
Nuclear Power Plants
Hydro-electric Power Plants
Geothermal energy
Solar energy
Wind power
Ocean power
Biomass
Energy education/training
Energy research
24. Banking and Financial Services
240. Banking and financial services
Financial Policy & Admin. Management
Monetary institutions
Formal Sector Financial Institutions
Informal/Semi-Formal Financial intermediaries
Education/training in banking & fin. services
25. Business and Other Services
250. Business and other services
Business support services and institutions
Privatisation
31. Agriculture, Forestry and Fishing
311. Agriculture
Agricultural Policy And Admin. Mgmt
Agricultural development
Agricultural Land Resources
Agricultural Water Resources
Agricultural inputs
Food Crop Production
Industrial Crops/Export Crops
Livestock
Agrarian reform
Agricultural alternative development
Agricultural extension
Agricultural Education/Training
Agricultural Research
Agricultural services
Plant and post-harvest protection and pest control
Agricultural financial services
Agricultural cooperatives
Livestock/Veterinary Services
312. Forestry
Forestry Policy & Admin. Management
Forestry development
Fuel wood/charcoal
Forestry education/training
Forestry research
Forestry services
313. Fishing
Fishing Policy And Admin. Management
Fishery development
Fishery education/training
Fishery research
Fishery services
32. Industry, Mining and Construction
321. Industry
Industrial Policy And Admin. Mgmt
Industrial development
Small and medium-sized enterprises (SME) development
Cottage industries and handicraft
Agro-Industries
Forest industries
Textiles — leather & substitutes
Chemicals
Fertiliser plants
Cement/lime/plaster
Energy manufacturing
Pharmaceutical production
Basic metal industries
Non-ferrous metal industries
Engineering
Transport equipment industry
Technological research and development
322. Mineral resources and mining
Mineral/Mining Policy & Admin. Mgmt
Mineral Prospection And Exploration
Coal
Oil and gas
Ferrous metals
Non-ferrous metals
Precious metals/materials
Industrial minerals
Fertiliser minerals
Offshore minerals
323. Construction
Construction Policy And Admin. Mgmt
33. Trade and Tourism
331. Trade policy and regulation
Trade Policy And Admin. Management
Trade facilitation
Regional trade agreements (RTAs)
Multilateral trade negotiation
Trade education & training
332. Tourism
Tourism Policy And Admin. Management
41. General Environment Protection
410. General environmental protection
Environmental Policy And Admin. Mgmt
Biosphere protection
Bio-diversity
Site Preservation
Flood Prevention/Control
Environmental education/training
Environmental research
43. Other multisector
430. Other multisector
Multisector Aid
Urban Development And Management
Rural Development
Non-agricultural alternative development
Multisector education/training
Research/scientific institutions
51. General budget support
510. General budget support
General budget support
52. Development food aid/food security
520. Development food aid/food security assistance
Food Aid / Food Security Programmes
53. Other commodity assistance
530. Other commodity assistance
Import support (capital goods)
Import support (commodities)
60. Action relating to debt
600. Action relating to debt
Action relating to debt
Debt forgiveness
Relief of multilateral debt
Rescheduling and refinancing
Debt for development swap
Other debt swap
Debt buy-back
72. Emergency and distress relief
720. Emergency and distress relief
Material relief assistance and services
Emergency food aid
Relief coordination; protection and support services
73. Reconstruction relief and rehabilitation
730. Reconstruction relief and rehabilitation
Reconstruction relief and rehabilitation
74. Disaster prevention and preparedness
740. Disaster prevention and preparedness
Disaster prevention and preparedness
91. Administrative costs of donors 92. Support to NGO
920. Support to NGO
Support to national NGOs
Support to international NGOs
Support to local and regional NGOs
93. Refugees
930. Refugees (in donor countries)
Refugees (in donor countries)
99. Unallocated/unspecified
998. Unallocated/unspecified
Sectors Not Specified
Promotion of Development Awareness

3.2.3. Grupul (grupuri) țintă

All
Child soldiers
Children (less than 18 years old)
Community Based Organisation(s)
Consumers
Disabled
Drug consumers
Educational organisations (school, universities)
Elderly people
Illness affected people (Malaria, Tuberculosis, HIV/AIDS)
Indigenous peoples
Local authorities
Migrants
Non Governmental Organisations
Prisoners
Professional category
Refugees and displaced
Research organisations/Researchers
SME/SMI
Students
Urban slum dwellers
Victims of conflicts/disasters
Women
Young people

Altele (vă rugă să specificați):

3.3. Capacitatea de a gestiona și implementa acțiuni

3.3.1. Experiența per sector

Sectorul An(i) de experiență Experiență în ultimii 7 ani Numărul proiectelor în ultimii 7 ani Suma estimată (în mii de euro) investită în ultimii 7 ani

3.3.2. Experiența per zonă geografică

Pe zonă geografică (țară sau regiune) An(i) de experiență Numărul proiectelor în această zonă geografică în ultimii 7 ani Suma estimată (în mii de euro) investită în această zonă geografică în ultimii 7 ani

Compatibilitatea dintre experiența per sector și cea per zonă geografică:

Sector (sectoare)
(așa cum a fost selectat în 3.2.2)
Zonă geografică (zone geografice)
(țară sau regiune, așa cum a fost identificat anterior)

3.3.3. Resurse

Date financiare

Vă rugăm să furnizați următoarele informații, dacă este cazul, pe baza contului de profit și pierderi și bilanțul organizației Dvs., sume exprimate în mii de euro

Anul financiar Cifra de afaceri sau echivalentul Veniturile nete sau echivalentul Bilanțul total Capitalurile proprii ale acționarilor sau echivalentul Datoria pe termen mediu și lung Datoria pe termen scurt (1 an)
2013
2012
2011
Sursa (sursele) de finanțare

Vă rugăm să specificați sursa (sursele) veniturilor organizației Dvs. și informațiile suplementare necesare

2013
Sursa Procentajul
UE
Organele publice ale statelor-membre
Organele publice ale statelor terțe
Organizația Națiunilor Unite
Altă organizație internațională/Alte organizații internaționale
Sector privat
Taxe de membru (numărul de membri plătitori de taxe: )
Altele (vă rugăm să specificați):
Total (trebuie să fie egal cu 100%)
2012
Sursa Procentajul
UE
Organele publice ale statelor-membre
Organele publice ale statelor terțe
Organizația Națiunilor Unite
Altă organizație internațională/Alte organizații internaționale
Sector privat
Taxe de membru (numărul de membri plătitori de taxe: )
Altele (vă rugăm să specificați):
Total (trebuie să fie egal cu 100%)
2011
Sursa Procentajul
UE
Organele publice ale statelor-membre
Organele publice ale statelor terțe
Organizația Națiunilor Unite
Altă organizație internațională/Alte organizații internaționale
Sector privat
Taxe de membru (numărul de membri plătitori de taxe: )
Altele (vă rugăm să specificați):
Total (trebuie să fie egal cu 100%)

Nu e obligatorie, dar este încurajată completarea în caz de disponibilitate. O copie a raportului de audit extern poate fi furnizat în locul unei copii a ultimelor conturi ale solicitantului, în cazul în care conturile sunt, în practică, aceleași documente ca raportul de audit extern.

Anul Numele auditorului aprobat Perioada de valabilitate
2013
2012
2011
Numărul de personal (echivalentul cu normă întreagă)

Vă rugăm să bifați o căsuță pentru fiecare tip de personal

Tipul de personal Salarizat Nesalarizat
Personalul sediului: recrutat și localizat la sediu (aflat în țara dezvoltată)
Personalul expat: recrutat la sediu (aflat în țara dezvoltată) și localizat în țara în curs de dezvoltare
Personalul local: recrutat și localizat în țara în curs de dezvoltare

3.4 Lista consiliului/comitetului de administrare a organizației Dvs.

Nume Profesie Funcție Cetățenia În consiliu din
4. Co-solicitantul (co-solicitanții)

Această secțiune trebuie completată pentru fiecare co-solicitant în sensul secțiunii 2.1.1 din Ghidul solicitantului. Dvs. Tu trebuie să faceți cât mai multe copii ale acestui tabel pe cât e necesar pentru a crea rubrici pentru fiecare co-solicitant suplimentar.

5. Entitatea afiliată (entitățile afiliate) care participă la acțiune

5.1. Descrierea entității afiliate (entităților afiliate)

Această secțiune trebuie completată pentru fiecare entitate afiliată în sensul secțiunii 2.1.2 din Ghidul solicitantului. Dvs. trebuie să faceți cât mai multe copii ale acestui tabel pe cât este necesar pentru a crea rubrici pentru fiecare entitate afiliată.

6. Asociați ai solicitantului care participă la acțiune

Această secțiune trebuie completată pentru fiecare organizație asociată în sensul secțiunii 2.1.3 din Ghidul solicitantului. Dvs. trebuie să faceți cât mai multe copii ale acestui tabel pe cât este necesar pentru a crea rubrici pentru mai mulți asociați.

7. Listă de verificare pentru formularul complet

Date administrative

Numele solicitantului
Numărul ID-ului EuropeAid
Țara și data înregistrării
Numărul dosarului entității juridice ?Dacă solicitantul a semna deja un contract cu Comisia Europeană.
Statutul juridic ?De exemplu, non-profit, organ guvernamental sau organizație internațională.


Co-solicitant ?Adăugați atâtea rânduri pe cât de mulți co-solicitanți sunt

Numele co-solicitantului
Numărul ID-ului EuropeAid
Cetățenia/Țara și data înregistrării
Numărul dosarului entității juridice
Statutul juridic


Entitatea afiliată ?Adăugați atâtea rânduri pe cât de multe entități afiliate

Numele entității afiliate
Numărul ID-ului EuropeAid
Țara și data înregistrării
Statutul juridic
Specificați entitatea la care sunteți afiliat (solicitant și/sau co-solicitant)
Specificați tipul de afiliere pe care o aveți cu acea entitate

ÎNAINTE DE A TRIMITE PROPUNEREA DVS., VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI DACĂ FIECARE DINTRE URMĂTOARELE CRITERII AU FOST ÎNDEPLINITE INTEGRAL ȘI BIFAȚI-LE

PARTEA 1 (ADMINISTRATIVĂ)

A fost utilizat formularul corect de solicitare a grantului
Declarația solicitantului a fost completată și semnată
Propunerea este culeasă la calculator și este în engleză
Sunt atașate un original și 2 copii
Este atașată o versiune a propunerii (CD-Rom)
Fiecare co-solicitant a completat și a semnat mandatul și mandatul este inclus
Fiecare entitate afiliată (entități afiliate) a (au) finalizat și a (au) semnat o declarație a entității afiliate (entităților afiliate) și declarațiile sunt atașate. Vă rugăm să scrieți "nu se aplică" (NA) dacă nu aveți nicio entitate afiliată (entități afiliate).
Bugetul este atașat, prezentat în formatul cerut și exprimat în euro
Cadrul logic a fost completat și atașat
Solicitantul principal a depus doar o solicitare

PARTEA 2 (ELIGIBILITATE)

All projects should be completed by December 31, 2016
The requested contribution is between 60’000 EURO and 300’000 EURO (the minimum and maximum allowed)
Contribuția cerută nu trece de 90% ale costurilor eligibile totale (procentajul maxim admis)


8 Declarația solicitantului

Reclamantul, reprezentat de către subsemnatul, fiind semnatarul autorizat al solicitantului, în contextul prezentei solicitări de propuneri, reprezentând orice co-solicitant (co-solicitanți), entitate afiliată (entități afiliate) în acțiunea propusă, declară prin prezenta că

 • solicitantul are sursele de finanțare specificate în Secțiunea 2 a Ghidului solicitantului;
 • solicitantul are suficiente capacități financiare pentru a desfășura acțiunea sau programul de lucru propus;
 • solicitantul certifică statutul legal al solicitantului, al co-solicitantului (co-solicitanților) așa cum este prezentat în părțile 3, 4 și 5 ale acestui formular;
 • solicitantul, co-solicitantul (co-solicitanții) și entitatea afiliată (entitățile afiliate) au competențele și calificările profesionale specificate în Secțiunea 2 din Ghidul solicitantului;
 • solicitantul se angajează să respecte obligațiile prevăzute în declarația entității afiliate (entităților afiliate) din formularul de solicitare a finanțării și în conformitate cu principiile de bună practică ale parteneriatului;
 • solicitantul este direct responsabil de pregătirea, gestionarea și punerea în aplicare a acțiunii cu co-solicitantul (co-solicitanții) și entitatea afiliată (entitățile afiliate), dacă este cazul, și nu acționează în calitate de intermediar;
 • dacă suma solicitată este de peste 60.000 de euro, solicitantul și co-solicitantul (co-solicitanții) și entitatea afiliată (entitățile afiliate) nu sunt în niciuna dintre situații ce îi exclude de la participarea la contractele care sunt enumerate în secțiunea 2.3.3 din Ghidul practic pentru contractarea procedurilor pentru acțiunile externe ale UE (disponibile la următoarea adresă de internet: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=en. Mai mult decât atât, este recunoscut și acceptat că, dacă solicitantul, co-solicitantul (co-solicitanții) și entitatea afiliată (entitățile afiliate) participă, în ciuda faptului că s-ar afla în oricare dintre aceste situații, ele pot fi excluse din alte proceduri, în conformitate cu secțiunea 2.3.4 din Ghidul practic;
 • solicitantul și fiecare co-solicitant și entitate afiliata (dacă este cazul) este în măsură să livreze imediat, la cerere, documentele justificative prevăzute la punctul 2.4 din Ghidul solicitantului.
 • solicitantul și fiecare co-solicitant și entitate afiliată (dacă este cazul) sunt eligibile în conformitate cu criteriile stabilite în secțiunile 2.1.1 și 2.1.2 din Ghidul solicitantului;
 • dacă este recomandată acordarea unei finanțări, solicitantul acceptă condițiile contractuale prevăzute în Contractul standard anexat la Ghidul solicitantului (anexa G);
 • solicitantul, co-solicitantul (co-solicitanții) și entitatea afiliată (entitățile afiliate) sunt conștienți de faptul că, în scopul protejării intereselor financiare ale UE, datele lor personale pot fi transferate serviciilor de audit intern, Curții Europene de Conturi, Departamentului de nereguli financiare sau Oficiului European de Luptă Antifraudă.

Acestea sunt sursele și sumele de finanțare ale Uniunii primite sau aplicate pentru acțiune sau o parte a acțiunii sau pentru funcționarea sa în cursul aceluiași exercițiu financiar, precum și orice alte finanțări primite sau solicitate pentru aceeași acțiune

<enumerați sura și suma și indicați starea (de exemplu, solicitat sau acordat)>

Solicitantul este pe deplin conștient de obligația sa de a informa fără întârziere Autoritatea contractantă căreia i-a fost depus formularul dacă aceeași cerere de finanțare depuse către alte departamente ale Comisiei Europene sau instituții ale Uniunii Europene au fost aprobate de acestea după depunerea prezentei cereri de finanțare.

Solicitantul acceptă că în conformitate cu articolul 131, alineatul 5 din Regulamentul financiar din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (Monitorul Oficial L 298 din 26.10.2012, p. 1) și articolul 145 din Regulamentul de aplicare al acestuia (Monitorul Oficial L 362, 31.12.2012, p.1), solicitanții găsiți vinovați de fals în declarații pot face obiectul unor sancțiuni administrative și financiare, în anumite condiții.

Semnat în numele solicitantului

Nume
Funcția
Data și locul

9. Bugetul acțiunii ?Descrierea elementelor trebuie să fie suficient de detaliată și toate elementele trebuie să fie defalcate pe componente principale. Numărul de unități și valoarea unitară trebuie să fie specificate pentru fiecare element în funcție de indicațiile furnizate. Bugetul trebuie să includă costuri legate de acțiune în ansamblul său, indiferent de partea finanțată de către Autoritatea contractantă.

CosturiUnitate Numărul de unități Valoarea unității
(în Euro)
Cost total
(în Euro) ?În cazul în care Autoritatea contractantă nu este Comisia Europeană, bugetul poate fi stabilit în euro sau în moneda țării Autorității Contractante. Costurile și valorile unitare sunt rotunjite la cel mai apropiat eurocent.
Clarificarea elementelor de buget ?Furnizați o clarificare narativă a fiecărui articol bugetar care să demonstreze necesitatea cheltuielilor și modul în care acestea se referă la acțiune (de exemplu, prin referințe la activități și/sau rezultate în Descrierea Acțiunii). Justificarea costurilor estimate ?Furnizați o justificare a calculului costurilor estimate. Rețineți că estimarea trebuie să se bazeze pe costuri reale sau pe opțiunile simplificate de costuri dacă e posibil, așa cum este descris în secțiunea 2.1.5 din Ghidul pentru solicitanții de granturi.
1. Resurse umane
1.1 Salarii (salarii brute incluzând taxele de asigurare socială și alte costuri conexe, personalul local ?Dacă personalul nu lucrează cu normă întreagă în cadrul Acțiunii, procentul trebuie indicat alături de descrierea elementului și reflectat în numărul de unități (nu valoarea unitară).
1.1.1 Tehnic
1.1.2. Personalul administrativ/de sprijin
1.2 Salarii (salarii brute incluzând taxe și alte costuri conexe, personalul expat/intenațional)
1.3 Diurne pentru misiuni/deplasări ?Indicați țara în care sunt suportate diurnele.
1.3.1 În străinătate (personalul alocat Acțiunii)
1.3.2 Local (personal alocat Acțiunii)
1.3.3 Participanți seminar/conferință
Resurse umane subtotal
2. Deplasări ?Costurile pentru compensarea C02 a transportului aerian pot fi incluse. Compensarea C02 se realizează în acest caz prin sprijinirea CDM/Proiectele Gold Standard (probele trebuie să fie incluse ca parte a documentelor justificative) sau prin intermediul programelor companiilor de avion, atunci când acestea sunt disponibile. Indicați locul de plecare și destinația. În cazul în care informațiile nu sunt disponibile, introduceți o sumă totală.
2.1 Deplasări internaționale
2.2 Deplasări locale
Subtotal deplasări
3. Echipament și rechizite ?Vă rugăm să separați costurile pentru achiziție sau chirie.
3.1 Achiziționarea sau închirierea vehiculelor
3.2 Mobilă, echipament computere
3.3 Utilaj, instrumente...
3.4 Piese/echipament de schimb pentru mecanisme, instrumente
3.5 Altele (vă rugăm să specificați)
Subtotal echipament și rechizite
4. Oficiul local
4.1 Costuri vehicule
4.2 Închiriere birouri
4.3 Consumabile și rechizite de birou
4.4 Alte servicii (telefon/fax, electricitate/încălzire, mentenanță)
Subtotal biroul local
5. Alte costuri, servicii ?Specificați tipologia costurilor sau serviciilor. Sumele totale nu vor fi acceptate.
5.1 Publicații ?Indicați aici doar atunci când sunteți pe deplin subcontractați.
5.2 Studii, cercetare ?Indicați aici doar atunci când sunteți pe deplin subcontractați.
5.3 Verificarea cheltuielilor/Audit
5.4 Evaluarea costurilor
5.5 Traducerea, traducători
5.6 Servicii financiare (costuri de garanție bancare etc.)
5.7 Costuri ale conferințelor/seminarelor ?Indicați aici doar atunci când sunteți pe deplin subcontractați.
5.8 Acțiuni de vizibilitate ?Activitățile de comunicare și vizibilitate trebuie să fie în mod normal planificate și bugetate la fiecare etapă a implementării proiectului.
Subtotal Alte costuri, servicii
6. Altele
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
Subtotal Altele
7. Subtotal costuri eligibile directe ale Acțiunii (1-6)
8. Acordarea de rezerve pentru situații neprevăzute (maximum 5% din 7, subtotal costuri directe eligibile ale Acțiuni)
9. Costuri directe eligibile ale Acțiunii (7+8)
10. Costuri indirecte (maximum 7% din 9, costuri directe eligibile totale ale Acțiunii)
11. Costuri eligibile totale (9+10)

NB: Doar beneficiarul (beneficiarii) este/sunt responsabil(i) pentru corectitudinea informațiilor financiare furnizate în aceste tabele.

Sursele preconizate de finanțare și rezumatul costurilor estimate. ?Sursele de finanțare preconizate și costurile estimate trebuie să fie în bilanț. Se reamintește că cifrele introduse în tabel trebuie să respecte toate punctele incluse în lista de verificare pentru formularul complet (partea 7 a cererii complete de finanțare nerambursabilă)

Surse de finanțare preconizateSumă (Euro)
Contribuția UE/FED solicitată în această cerere (A)
Alte contribuții (Solicitant, alți donator etc.)
NumeCondiții ?cu referință la articolul 17, alineat 4, al Condițiilor generale

Venituri din Acțiune

CONTRIBUȚII TOTALE preconizate
Costuri estimate
COSTURI TOTALE ELIGIBILE preconizate ?potrivit rubricii 11 a Bugetului Acțiunii (B)
contribuția UE/FDE exprimată ca procentaj din costurile eligibile totale ?nu aproximați, indicați procentajul cu 2 zecimi (de exemplu, 74,38%) (A/B x 100) %

Felicitări! Ați trecut cu succes de e-training-ul privind completarea formularului care este parte a Solicitării de propuneri a Programului de cooperare teritorială a Parteneriatului Estic.

Sperăm că a fost util și vă va ajuta să continuați în vederea completării ulterioare a formularului online.

Formularul și cerințele specifice, precum și informațiile utile pentru solicitanții, pot fi găsite în Ghidul solicitantului la adresa: http://eaptc-ma.eu/en/